Ostróda, 26 marca 2009 r.

 

IGK-341/1/2009

 

dotyczy: Przetarg nieograniczony Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010

 

1. część I tj. remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysami z emulsją została wybrana oferta  nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,MAR-DAR” Marian Tompalski, Paweł Łapkiewicz s.c., Makówiec 53, Oferta złożona przez ww firmę uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

ponadto ważne oferty w postępowaniu na część I złożyli:

 

- oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO spółka z o.o. ul. Nadrzeczna 5, 14-100 Ostróda- 392,86 punkty

 

- oferta nr 4 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Iławie

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37 14-200 Iława- 408,03 punkty

 

2. część II tj. remont dróg gruntowych gruzem betonowym skruszonym została wybrana oferta nr 5 złożona przez Spółdzielnia Usług Rolniczych w Szymonowie 14-330 Małdyty.  Oferta złożona przez ww firmę uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

ponadto ważne oferty w postępowaniu na część II złożyli:

 

- oferta nr 3 Transport i Roboty Ziemne Ireneusz Ołowski ul. 3-go Maja 24D, 14-100 Ostróda- 361,11 punktów

 

- oferta nr 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IMEX- BIS” Sp. z o.o. ul. Jasielska 9a, 60-476 Poznań- 232,14 punkty

 

- oferta nr 7 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo- Produkcyjne „CEZAR”

 

Bogusława Zajkowska  ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda- 429,11 punkty

 

3. część III tj. remont dróg gruntowych tłuczniem kamiennym została wybrana oferta nr 5 złożona przez Spółdzielnia Usług Rolniczych w Szymonowie 14-330 Małdyty. Oferta złożona przez ww firmę uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

ponadto ważne oferty w postępowaniu na część III złożyli:

 

- oferta nr 3 Transport i Roboty Ziemne Ireneusz Ołowski ul. 3-go Maja 24D, 14-100 Ostróda- 258,33 punkty

 

- oferta nr 7 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo- Produkcyjne „CEZAR”

 

    Bogusława Zajkowska  ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda- 404,75 punkty

 

4. część IV tj. remont dróg gruntowych destruktem została wybrana oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo- Produkcyjne „CEZAR” Bogusława Zajkowska  ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez ww firmę uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

ponadto ważne oferty w postępowaniu na część IV złożyli:

 

- oferta nr. 5 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Szymonowie 14-330 Małdyty- 210,30 punkty

 

5. część V tj. :remont dróg gruntowych pospółką 0-31.5mm PN-B-02480:1986 została wybrana oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo- Produkcyjne „CEZAR” Bogusława Zajkowska ul. Liszewskiego 8, 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez ww firmę uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

 

ponadto ważne oferty w postępowaniu na część V złożyli:

 

- oferta nr 3 Transport i Roboty Ziemne Ireneusz Ołowski ul. 3-go Maja 24D, 14-100 Ostróda- 393,44 punkty

 

- oferta nr. 5 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Szymonowie 14-330 Małdyty- 491,80 punkty.

 

 

 

                                                                                                                                        Ostróda, 18 marca 2009

IGK-341/1/2009

 

Modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia na zadanie : Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści ogłoszenia w punkcie IV.Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 5 w ten sposób, że zamiast remontu dróg gruntowych żwirem ø 2-16 mm, wprowadza się :remont dróg gruntowych pospółką 0-31.5mm PN-B-02480:1986. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w punkcie 2 Przedmiot zamówienia w ten sposób że zamiast remontu dróg gruntowych żwirem ø 2-16 mm, wprowadza się :remont dróg gruntowych pospółką 0-31.5mm PN-B-02480:1986. Zmianie tym samym ulega brzmienie załącznika 1e do siwz- formularz ofertowy w tym samym zakresie.

 

Treść ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009-2010 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 04. 03.2009

 

I. Zamawiający

 

Wójt Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07 90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski 089 676-07-30 fax 089 676- 07-90.

Zbigniew Tomczyk 089 676- 07-31

 

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk 089 676-07-32

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 45233142-6

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych zakresów:

 

1. Zadanie nr 1 - remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej grysami z emulsją

 

2. Zadanie nr 2- remont dróg gruntowych gruzem betonowym skruszonym

 

3. Zadanie nr 3 - remont dróg gruntowych tłuczniem kamiennym

 

4. Zadanie nr 4 - remont dróg gruntowych destruktem

 

5. Zadanie nr 5 - remont dróg gruntowych żwirem ø 2-16 mm

 

Zakres rzeczowy zamówienia należy wykonać zgodnie ze SIWZ, zatwierdzoną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną odbioru i wykonania robót.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia

 

- 30 listopada 2010r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami)

 

5. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wyznaczonym terminie.

 

6. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

 

7. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres) przynajmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

8. Udzielą minimum 6-miesięcznej gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

 

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w wysokości

 

zadanie 1- 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych)

 

zadanie 2- 5000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

zadanie 3- 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych)

 

zadanie4- 3000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych)

 

zadanie 5- 3000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych)

 

w terminie do dnia 24 marca 2009 roku do godz. 12.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

pokój nr 202, I piętro, sekretariat

do 25 marca 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

 

Szczegółowy opis zadań i sposobu obliczania ceny dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Remonty bieżące dróg gminnych na terenie gminy Ostróda w latach 2009 - 2010”

 

Zadanie Nr 1

 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy)

Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności:

 

- w miejscach wyznaczonych do remontu należy usunąć skruszony materiał oczyścić powierzchnię a następnie skropić emulsją asfaltową w ilości 1-2 l/m2  nieco szerzej poza odwód uszkodzenia i równomiernie rozsypać grys 6,3 do  10,0 w ilości 7-9 dm/m2. Czynności te należy powtórzyć aż do wypełnienia głębszych ubytków. Miejsce remontu wstępnie zagęścić następnie całą naprawioną nawierzchnię skropić emulsją asfaltową w ilości 1,3 - 1,5 dm/m2  i równomiernie rozsypać grys 2-4 w ilości 6-8 dm/m2. Do zagęszczenia przystąpić po rozpoczęciu procesu wiązania charakteryzującego się zmianą barwy emulsji na ciemniejszą. Przyjmuje się średnią grubość wyboju 3-7 cm. Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1m2 będzie przyjmowana proporcjonalnie do głębokości wyboju za każdy następny 1 cm głębokości. Roboty wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze otoczenia nie niższej niż 10 C.

 

Zadanie Nr 2, 3, 5

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 ( metr kwadratowy)

Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności:

 

- w miejscach wyznaczonych do remontu nalezy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek gruzem betonowym skruszonym, tłuczniem kamiennym lub żwirem Ø 2-16 mm w zależności od potrzeb i zagęścić Po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar kruszywa i powtórnie dogęścić. Przyjmuje się średnia głębokość wyboju 10 -15 cm.po zagęszczeniu. Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1m2 będzie przyjmowana proporcjonalnie do głębokości wyboju za każde następne 5 cm głębokości.,

 

Zadanie Nr 4

 

Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy)

Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres czynności:

 

- w miejscach wyznaczonych do remontu należy oczyścić powierzchnię a następnie wypełnić ubytek destruktem w zależności od potrzeby i zagęścić Po zagęszczeniu należy usunąć nadmiar destruktu i powtórnie dogęścić. Przyjmuje się średnią głębokość wyboju 8-10 cm Przy wybojach głębszych cena do rozliczenia wykonania za 1m2 będzie przyjmowana proporcjonalnie ddo głębokości wyboju za każde następne 2 cm głębokości.

 

Poprawiona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 04.03.2009, ostatnia aktualizacja: 27.03.2009, odsłon: 1 287


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558815
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości