Nasz znak: RGP 72241- 20/2010                                           Ostróda, 14 września 2010r.

                     

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm. /- podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 03 września 2010 r. zostały przeprowadzone rokowania po drugim przetargu na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej oznaczonej jako działka ew. nr 675/44 o pow. 0,1875 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Do uczestnictwa w rokowaniach dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości w rokowaniach wynosiła 25.000,00 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/. W wyniku rokowań osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 26.000,oo zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych/.

 

5. W wyniku rokowań nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Wiolettę i Adama Wiśniewskich.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 14 września do 22 września 2010 r. 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 20/2010

Ostróda, 20 maja 2010r.

 

I n f o r m a c j a 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.

Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

   1. W dniu 06 maja 2010 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/44 o pow. 0,1875 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

   2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

   3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

   4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 38.000,oo zł

/słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych/.

 

   5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 24 maja do 02 czerwca 2010 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin 

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 18/2010

Ostróda, 20 maja 2010r.

 

 

I n f o r m a c j a

 

 

                Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

 

   1. W dniu 06 maja 2010 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/48 o pow. 0,2526 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

   2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

   6.Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jednego oferenta.

 

   7.Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 49.000,oo zł /słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 49.490,oo zł /słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych/.

 

   8.W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Dorotę i Dariusza Łęgowskich oraz małż. Wiolettę i Adama Wiśniewskich.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 24 maja do 02 czerwca 2010 r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 19/2010  

 Ostróda, 20 maja 2010r.

 

 I n f o r m a c j a

 

 

   Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

   1. W dniu 06 maja 2010 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/42 o pow. 0,1638 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

   2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

   3.Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

   4.Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 33.000,oo zł /słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 35.000,oo zł /słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych/.

 

   5.W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Beatę i Roberta Wietek.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 24 maja do 02 czerwca 2010 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 18,19,20/2010                                         Ostróda, 17 marca 2010r.

 

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza:

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, niżej wyszczególnionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, oznaczonych jako działki:

 

- Nr 675/42 o pow. 0,1638 ha,

 

- Nr 675/44 o pow. 0,1875 ha.

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo, oznaczonej jako działka Nr 675/48 o pow. 0,2526 ha.

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ niżej opisane działki są przeznaczone pod tereny mieszkalno-usługowe.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS. Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową-osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nie ogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.

 

Nabywcy działek zobowiązani są do wykonania na koszt własny ich uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych;

 

- Nr 675/42 o pow. 0,1638 ha, cena wywoławcza 33.000,- zł, wadium 4.000,-zł,

 

- Nr 675/44 o pow. 0,1875 ha, cena wywoławcza 38.000,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

- Nr 675/48 o pow. 0,2526 ha, cena wywoławcza 49.000,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 06 maja 2010r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 301.

 

- Nr 675/42 - o godz. 900

 

- Nr 675/44 - o godz. 1000

 

- Nr 675/48 - o godz. 1100

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2010r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.

 

Nieruchomości udostępnione będą do oględzin w dniu 16 kwietnia 2010r. o godz. 1100 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/6760737 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /089/6760734 (podinspektor Łucja Fafińska).

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 23 marca 2010 r. do 26 kwietnia 2010r., w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 23 marca 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 22.03.2010, ostatnia aktualizacja: 14.09.2010, odsłon: 1 680


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15830435
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości