Nasz znak: RGP 72241- 31/08                                   Ostróda, 01 września 2009r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 24 sierpnia 2009 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/48 o pow. 0,2526 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 51.000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 września do 08 września 2009r.

 

Nasz znak: RGP 72241- 31/08                                                   Ostróda, 01 września 2009r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 24 sierpnia 2009 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/40 o pow. 0,1306 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 27.000,00 zł /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 27.270,00 zł /słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Turowski Piotr.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 września do 08 września 2009r.

 

Nasz znak: RGP 72241- 31/08                                                       Ostróda, 01 września 2009r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 24 sierpnia 2009 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/41 o pow. 0,1507 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 31.000,00 zł /słownie: trzydzieści jeden tysięcy/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 35.000,00 zł /słownie: trzydzieści pięć tysięcy/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Rosłoniec Marta.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 września do 08 września 2009r.

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 31/08                                                  Ostróda, 01 września 2009r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 24 sierpnia 2009 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/47 o pow. 0,2180 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 44.000,00 zł /słownie: czterdzieści cztery tysiące/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 44.500,00 zł /słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Szewczyk Piotr.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 01 września do 08 września 2009r.

 

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 31/09                                        Ostróda, 2 lipca  2009 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn. zm /, § 6 ust.1 i ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108/, uchwały Nr VII/ 30/ 03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, niżej wyszczególnionych nie zabudowanych nieruchomosci gruntowych, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 32042 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002 r./Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz.1149/ niżej opisane działki są przeznaczone pod tereny mieszkalno-usługowe.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową-osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nie ogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.

 

Nabywcy działek zobowiązani są do wykonania na koszt własny ich uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek nie zabudowanych;

 

- Nr 675/40 o pow. 0,1306ha, cena wywoławcza 27.000,- zł, wadium 5.000,-zł,

 

- Nr 675/41 o pow. 0,1507 ha, cena wywoławcza 31.000,- zł, wadium 5.000,- zł,

 

- Nr 675/47 o pow. 0,2180 ha, cena wywoławcza 44.000,- zł, wadium 5.000,- zł,

 

- Nr 675/48 o pow. 0,2526 ha, cena wywoławcza 51.000,- zł, wadium 5.000,- zł,

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 24 sierpnia 2009 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 301.

 

- Nr 675/40 - o godz. 900

 

- Nr 675/41 -o godz. 1000

 

- Nr 675/47- o godz. 1100

 

- Nr 675/48- o godz. 1200

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej i osób bliskich tym osobom oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,- zł odrębnie dla wybranej działki z określeniem numeru działki - w terminie do dnia 20 sierpnia 2009r. w kasie Urzędu Gminy w Ostródzie lub wpływ do dnia 13 czerwca 2008r. na konto Gminy: Bank Pocztowy S.A Nr konta  91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości. W przypadku wspólności ustawowej, na udział w przetargu wymagana jest pisemna zgoda małżonka nie biorącego udziału w przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1691/ do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości bądź wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w miejscowości Tyrowo.

 

Nieruchomości udostępnione będą do oględzin w dniu 03 sierpnia 2009r. o godz. 13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/6760737 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /089/6760734 (mł. referent Ewelina Pisarkiewicz).

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo oraz w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia 13 lipca do 14 sierpnia 2009r. oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 13 lipca 2009r.

 

Informacje tel./0-89/ 6760734 lub 6760737

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 10.07.2009, ostatnia aktualizacja: 01.09.2009, odsłon: 1 530


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559082
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości