Nasz znak : RGP 72241- 13 /06          Ostróda 18 lipca 2006r.

 

 

Informacja o rozstrzygnięci przetargu

 

 

      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207,poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 17 lipca 2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 41/2 o pow. 0,1878 ha wraz z udz. 1/4 w działce Nr 41/5, położonej w obrębie w miejscowości Szyldak .

 

      2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 34297.

 

      3. Brak osób uczestniczących w przetargu - brak wpłat wadium

 

      4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 14100 zł. /słownie: czternaście tysięcy sto złotych/.

 

      5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

                                                         Treść ogłoszenia

 

Nasz znak: RGP 72241 - 14/06                                             Ostróda 7 kwietnia 2006r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 27/06 z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie i miejscowości Szyldak działka Nr 41/2

wraz z jednoczesną sprzedażą po 1/4 udziału w działce Nr 41/5 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową do wyżej opisanej działki budowlanej, cena wywoławcza tego udziału - 1.100, oo zł, KW - 34301

 

Nieruchomości w/w stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 34298 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt niezabudowany o powierzchni 0,1878 ha.

Według katastru nieruchomości tereny te są sklasyfikowane jako użytek gruntowy: działka   Nr 41/1 rola kl. V o pow. 0,1896 ha, działka Nr 41/2 rola kl. V o pow. 0,1878 ha, działka     Nr 41/5 droga o pow. 0,0772 ha

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązującego do 31 grudnia 2002r. działka przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej uzupełniającej.

Działka będąca przedmiotem sprzedaży położona jest na obrzeżu wsi, przylega do drogi dojazdowej do działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

 

Osoby fizyczne i prawne ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r Nr 261,poz.2603 z późn.zm./, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda  wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 29 maja 2006r. W przypadku sprzedaży  w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 34 ust.1,pkt.1  wyżej cytowanej ustawy, o gospodarce nieruchomościami, ustala się cenę sprzedaży w wysokości 9.390 ,oo zł.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego którego termin zostanie ustalony po upływie terminu do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu.

Zgodnie z art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 - ustalono cenę nieruchomości w wysokości 13.000,oo zł  /słownie: trzynaście tysięcy złotych/ - powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

W przypadku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, cena nabycia zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Szyldak oraz         w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 13 kwietnia 2006r. do 8 maja 2006r. oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.05.2006, ostatnia aktualizacja: 28.07.2006, odsłon: 1 187


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544876
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości