Nasz znak: RGP 72241- 33 /06                    Ostróda 31 lipca 2006r.

 

Informacja o przetargu

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207,poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 21 lipca 2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 14/1 o pow. 0,752 ha położonej w obrębie w miejscowości Ryn.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 39526.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu - brak wpłat wadium

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 5000 zł. /słownie: pięć tysięcy złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 1 sierpnia do 8 sierpnia 2006r.

 

 

                                                              Treść ogłoszenia o przetargu

 

 

Nasz znak: RGP 72241 - 33/05/06                                                    Ostróda 7 kwietnia 2006r.

 

 

Ogłoszenie

 

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 29/06 z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie i miejscowości Ryn - działka    Nr 14/1.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 39526 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt niezabudowany o powierzchni 0,752 ha.

Według katastru nieruchomości teren sklasyfikowany jest jako droga o pow. 0,752 ha.

Działka Nr 14/1 położona jest we wsi Ryn, działkę stanowi droga o nawierzchni z kamienia, przebiega bezpośrednio w sąsiedztwie działek zabudowanych.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązującego do 31 grudnia 2002r. teren przeznaczony był na cele infrastruktury technicznej (droga).

Osoby fizyczne i prawne ,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r Nr 261,poz.2603 z późn.zm./, powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda  wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 29 maja 2006r.

W przypadku sprzedaży  w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 34 ust.1,pkt.1  wyżej cytowanej ustawy, o gospodarce nieruchomościami, ustala się cenę sprzedaży w wysokości 4.662 ,oo zł.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego którego termin zostanie ustalony po upływie terminu do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo   w nabyciu.

Zgodnie z art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 - ustalono cenę nieruchomości w wysokości 5.000,oo zł  /słownie: pięć tysięcy złotych/ - powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

Na podstawie art. 43 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U Nr 54 ,poz. 535 z późn.zm / nabycie przedmiotowej działki jest zwolnione z podatku VAT.

W przypadku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, cena nabycia zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ryn oraz  w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 13 kwietnia 2006r. do 8 maja 2006r. oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl

Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.05.2006, ostatnia aktualizacja: 03.08.2006, odsłon: 1 144


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16568996
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości