Nasz znak : RGP 72241- 13 /06          Ostróda 18 lipca 2006r.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207,poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 17 lipca 2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 41/1 o pow. 0,1896ha wraz z udz. 1/4 w działce Nr 41/5, położonej w obrębie w miejscowości Szyldak .

 

      2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 34297.

 

      3. Brak osób uczestniczących w przetargu - brak wpłat wadium.

 

      4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 14100 zł /słownie: czternaście tysięcy sto złotych/.

 

      5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

Nasz znak : RGP 72241- 13 /06                    Ostróda 18 lipca  2006r.

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

 

      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207,poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 17 lipca 2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 41/2 o pow. 0,1878 ha wraz z udz. 1/4 w działce Nr 41/5, położonej w obrębie w miejscowości Szyldak .

 

      2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 34297.

 

      3. Brak osób uczestniczących w przetargu - brak wpłat wadium.

 

      4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 14100 zł. /słownie: czternaście tysięcy sto złotych/.

 

      5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

Treść przetargu

 

Nasz znak : RGP 72241 - 13/06                                               Ostróda  7 czerwca  2006r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust.2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z  2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm /,  § 6 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U  Nr 207 poz.2108 /,  zarządzenia Wójta Gminy Ostróda  Nr 27/06  z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego –     Wójt Gminy Ostróda  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działek budowlanych   położonych w obrębie i miejscowości  Szyldak :

 

- działka Nr 41/1 o pow. 0,1896ha  , cena wywoławcza  13.000,oo     - KW  34297

- działka Nr 41/2 o pow. 0,1878 ha , cena wywoławcza  13.000,oo zł    - KW 34 298

wraz z jednoczesna sprzedażą  po 1/4 udziału w działce nr  41/5 stanowiącą drogę

wewnętrzną  dojazdową między innymi do wyżej opisanych działek budowlanych .

 

Ustalono dla działki Nr 41/5 /droga/ o pow. ogólnej 0,0722 ha  ogólna cenę wywoławczą

4.400,- zł  z czego cena wywoławcza 1/4 udziału  /w drodze/  wynosi 1.100,- zł.

 

Sprzedaż każdej z wyżej opisanych działek budowlanych następuje poprzez jednoczesną licytację za cenę wywoławczą stanowiącą sumę : ceny wywoławczej działki budowlanej plus cena wywoławcza dla 1/4 udziału w działce Nr 41/5 /droga/ t.j

-  dla działki Nr 41/1 wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5  - łączna cena wywoławcza do przetargu wynosi 14.100,oo zł / słownie: czternaście tysięcy sto złotych/.

- dla działki Nr 41/2 wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 -  łączna cena wywoławcza do przetargu wynosi 14.100,oo zł / słownie: czternaście tysięcy sto złotych/.

 

Dla przeznaczonego do sprzedaży terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązującego do 31 grudnia 2002r  działki Nr 41/1 i 41/2  przeznaczone  były pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- uzupełniającą, natomiast działka Nr 41/5 - cele infrastrukturalne/droga wewnętrzna/.

Działki budowlane zlokalizowane są w centrum zabudowy wsi Szyldak  z dojazdem

ul. Szkolną - posiadają bezpośredni dostęp do drogi. Dużym walorem działek jest dostępność do urządzeń infrastruktury  komunalnej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji.

Nabywca  nieruchomości zobowiązany jest   do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytej działki w urządzenia infrastruktury technicznej.

Według  katastru nieruchomości teren  obejmujący działki budowlane sklasyfikowany jest - rola kl.V .

Zgodnie z § 14 ust.3,cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1%  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych t.j:  nie mniej niż 150,- zł / łącznie dla działki budowlanej  wraz z  1/4 udziału w drodze/ .

 

Ustalono, dla każdej ze zbywanych działek budowlanych / wraz z udziałem w drodze/ ,   będącej przedmiotem przetargu -    wadium w wysokości  1.500,- zł

             /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych   /- płatne w terminie do dnia  13 lipca  2006r.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności .

Przetarg odbędzie się dnia  17 lipca 2006r.   w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17 .

-   dla działki Nr 41/1  o godz. 1200   ,

-  dla działki Nr 41/2  o godz. 1300

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom  którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN  w kwocie 1.500,- zł w terminie do dnia 13 lipca 2006r. w kasie UG Ostróda lub wpływ  na konto Gminy Ostróda   Bank Pocztowy  S.A

Nr  konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006   – dowód wpłaty należy zachować celem  okazania komisji przetargowej .

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w  terminie ustalonym przez Wójta Gminy .

Wójt Gminy jest zobowiązany , najpóźniej w ciągu 21 dni od  dnia rozstrzygnięcia przetargu ,  zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg  z ważnych powodów ,informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości  Szyldak

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości Szyldak   oraz w siedzibie Urzędu  Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24  i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl  w  terminie od  10  czerwca  do  13 lipca   2006r .

 

Informacje tel. 0-89  6463281 wew. 38 i 58

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.06.2006, ostatnia aktualizacja: 27.07.2006, odsłon: 1 134


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100353
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości