Nasz znak : RGP 72241-31/05/06                  Ostróda 13 lipca  2006r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz. 2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 12 lipca 2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 197 opow. 1,8300 ha położonej w obrębie w miejscowości Tyrowo.

 

      2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 18 806.

 

      3. Brak osób uczestniczących w przetargu - brak wpłat wadium.

 

      4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 19000 zł. /słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych/.

 

      5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Z up. Wójta

Andrzej Pęziński

Sekretarz Gminy

 

 

Treść przetargu

 

 

Nasz znak: RGP 72241 - 31 /05 /06                                           Ostróda 30 maja 2006r.

 

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z  2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm/, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda  Nr 97/05 z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej  oznaczonej Nr 197 o pow. 1,8300 ha, położonej           w obrębie i miejscowości Tyrowo.

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 18806 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotem  sprzedaży jest grunt, według katastru nieruchomości, oznaczony jako działka Nr 197 o ogólnej powierzchni 1,8300 ha, sklasyfikowany: rola kl.III b o pow. 1,1400 ha, rola kl.IVa o pow.0,6900 ha.

Działka ta położona jest w odległości ok.400 m od centrum wsi Tyrowo, posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nieutwardzonej nawierzchni, obecnie jest użytkowana rolniczo. Obszar otaczają tereny o typowo rolniczym charakterze, takie cechy nosi również działka przeznaczona do sprzedaży.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowa działka była przeznaczona na cele  rolnicze.

Żadna osoba fizyczna ani prawna nie złożyła wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości tytułem przysługującego  jej pierwszeństwa, stosownie do przepisu art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu cenę wywoławczą przedmiotowej działki, która wynosi 19.000,oo- zł /słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych/.

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej t.j: 190- zł  /słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych/.

 

Ustalono, dla działki Nr 197 wadium w  wysokości 1.000,oo - zł  /słownie: tysiąc złotych/ płatne w terminie do dnia 7 lipca 2006r.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia  12 lipca 2005r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Ostródzie        ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom , którzy wpłacą wadium         w pieniądzu PLN  w kwocie 1.000,oo- zł w terminie do dnia 7 lipca 2006r. w kasie UG Ostróda lub / wpływ /  na rachunek bankowy  Gminy Ostróda   Bank Pocztowy  S.A

Nr  konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006   – dowód wpłaty należy zachować celem  okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w  terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany , najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz                        w miejscowości Tyrowo.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działki będącej  przedmiotem sprzedaży.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo oraz         w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl  w  terminie od  5 czerwca do 7 lipca 2006r.

 

Informacje tel. 0-89  6463281 wew. 38 i 58

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.06.2006, ostatnia aktualizacja: 27.07.2006, odsłon: 1 161


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544446
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości