Nasz znak: RGP 72241- 15/09                                                       Ostróda, 25 czerwca 2009r.

 

 

I n f o r m a c j a

 

      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 15 czerwca 2009r. w Urzędzie Gminy Ostróda pok. 301 został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działki: Nr 7/6 o pow. 1,2408 ha i Nr 7/7 o pow. 20,6696 ha. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 15 793.

 

      2. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

      3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 7.700.000,oo-zł /słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych/.

 

      4. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

      Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 25 czerwca do 3 lipca 2009r.

 

 

Treść ogłoszenia

 

Nasz znak:RGP 72241-15/09                                  Ostróda 6  kwietnia  2009r.

               

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust.2 oraz art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm /, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 /Uchwały Nr XX/141/08 z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie Górka oznaczonych jako działki: Nr 7/6 o pow. 1,2408 ha i Nr 7/7 o pow. 20,6696 ha.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 19654 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz.1646/, przedmiotowe działki mają przeznaczenie: działka nr 7/6

 

- 14MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa

 

- 4KDW - drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,

 

- 3K - kanalizacja sanitarna.

 

działka nr 7/7

 

- 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 24MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pensjonatowa,

 

- 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW - drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,

 

- 3US, 4US - zabudowa turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji,

 

- 6ZP, 7ZP, 8ZP, 10ZP - zieleń urządzona,

 

- 4K, 5K - kanalizacja sanitarna.

 

Obszar położony jest w sąsiedztwie strefy peryferyjnej miasta Ostródy, u zbiegu dróg krajowych Nr 16 i Nr 7 (teren byłego poligonu wojskowego). W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: od strony zachodniej i południowej tereny nie zainwestowane o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe i usługi turystyczne, od strony wschodniej występuje pas zieleni urządzonej wzdłuż jeziora Sajmino.

 

Na obszarze występuje drzewostan w młodym wieku, podwyższający walory krajobrazowe. Obecnie jest to teren niezagospodarowany, nieuzbrojony w infrastrukturę techniczną. Propozycje rozwiązania sieci: dróg wewnętrznych, wodnokanalizacyjnej i elektroenergetycznej - zawiera opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego zbywanego obszaru zakłada podział na 68 działek pod zabudowę, pozostała powierzchnia to tereny zielone i drogi wewnętrzne, piesze i rowerowe.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 7.700.000,00 zł (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych). Wadium w wysokości 770.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Zgodnie z § 14 ust. 3, cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: nie mniej niż 77.000,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwiec 2009 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 301.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 770.000,00 zł w terminie do dnia 8 czerwca 2009r. włącznie w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka za zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka, Kajkowo.

 

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin w dniu 8 maja 2009r. o godz. 13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/6760737 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /089/6760734 (mł. referent Ewelina Pisarkiewicz).

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 6 kwiecień do 8 czerwca 2009r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Rzeczpospolitej w dniu 6 kwiecień 2009r.

 

Dodatkowe informacje tel.0-89  6760737 lub 6760734.

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.03.2009, ostatnia aktualizacja: 25.06.2009, odsłon: 1 332


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569222
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości