Informacja o przetargach

 

Nasz znak: RGP 72241- 13/06                                                       Ostróda, dn. 30 października 2006r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / -  podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 27 października  2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr  41/1 o pow. 0,1896 ha, położonej w obrębie w miejscowości  Szyldak.

 

      2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr  34297.

 

      3. Brak osób uczestniczących w przetargu - brak wpłat wadium

 

      4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 9.900,oo-zł

/słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

      5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od  31 października  do 7 listopada 2006r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 13/06                                                       Ostróda, dn. 30 października 2006r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

      1. W dniu 27 października 2006r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 41/2 o pow. 0,1878 ha, położonej w obrębie w miejscowości Szyldak.

 

      2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 34298.

 

      3. Brak osób uczestniczących w przetargu - brak wpłat wadium

 

      4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 9.900,oo-zł. /słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

      5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 31 października do 7 listopada 2006r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść przetargów

 

 

Nasz znak : RGP 72241 - 13/06                        Ostróda 11 września  2006r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm /, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108 /, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 27/06 z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych  położonych w obrębie i miejscowości Szyldak:

 

- działka Nr 41/1 o pow. 0,1896ha , cena wywoławcza 9.000,oo zł - KW 34297

 

- działka Nr 41/2 o pow. 0,1878 ha, cena wywoławcza 9.000,oo zł - KW 34 298

 

wraz z jednoczesna sprzedażą po 1/4 udziału w działce Nr 41/5 stanowiącą drogę wewnętrzną dojazdową między innymi do wyżej opisanych działek budowlanych.

 

Ustalono dla działki Nr 41/5 /droga/ o pow. ogólnej 0,0722 ha cenę wywoławczą do II przetargu w wysokości 3.600,- zł,  z czego cena wywoławcza 1/4 udziału w tej działce /w drodze/ wynosi 9.00,- zł.

 

Sprzedaż każdej z wyżej opisanych działek budowlanych następuje poprzez jednoczesną licytację za cenę wywoławczą stanowiącą sumę : ceny wywoławczej działki budowlanej plus cena wywoławcza dla 1/4 udziału w działce Nr 41/5 /droga/ t.j

 

- dla działki Nr 41/1 wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 - łączna cena wywoławcza do II przetargu wynosi 9.900,oo zł / słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

- dla działki Nr 41/2 wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 - łączna cena wywoławcza do II przetargu wynosi 9.900,oo zł / słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

Dla przeznaczonego do sprzedaży terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązującego do 31 grudnia 2002r działki Nr 41/1 i 41/2 przeznaczone były pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- uzupełniającą, natomiast działka Nr 41/5 - cele infrastrukturalne/droga wewnętrzna/.

 

Działki budowlane zlokalizowane są w centrum zabudowy wsi Szyldak z dojazdem ul. Szkolną - posiadają bezpośredni dostęp do drogi. Dużym walorem działek jest dostępność do urządzeń infrastruktury komunalnej: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacji.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wykonania na własny koszt uzbrojenia nabytej działki w urządzenia infrastruktury technicznej.

 

Według katastru nieruchomości teren obejmujący działki budowlane sklasyfikowany jest - rola kl.V. Zgodnie z § 14 ust.3,cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych t.j: nie mniej niż 100,- zł / łącznie dla działki budowlanej wraz z 1/4 udziału w drodze/.

 

Ustalono, dla każdej ze zbywanych działek budowlanych / wraz z udziałem w drodze/ ,  będącej przedmiotem przetargu -  wadium w wysokości 1.000,- zł. - /słownie: jeden tysiąc złotych  /- płatne w terminie do dnia 20 października 2006r.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Przetarg odbędzie się dnia 27 października 2006 r.  w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

 

-  dla działki Nr 41/1 o godz. 12.00,

 

- dla działki Nr 41/2 o godz. 13.00.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.000,- zł w terminie do dnia 20 października 2006r. w kasie UG Ostróda lub wpływ na konto Gminy Ostróda  Bank Pocztowy S.A. Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006  – dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

 

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany , najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Szyldak

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Szyldak oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 15 września  do 20 października  2006r. Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58.

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.09.2006, ostatnia aktualizacja: 15.11.2006, odsłon: 1 254


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085605
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości