Ostróda, 30 sierpnia 2011

IGK.271.6.2011

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie

 

Działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie.

W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Ostróda, 26 sierpnia 2011

IGK.271.6.2011

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie

 

Działając na podstawie art. Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie 1:

1. Czy Zamawiający dopuści samochód posiadający pojemność silnika 2148 cm3?

Odpowiedź: Nie. Samochód musi spełniać wymogi wyszczególnione w pkt 1.6 Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ tj. Silnik o pojemności nie mniejszej niż 2200cm3 i nie większej niż 2400cm3.

 

Pytanie 2:

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samochodu o DMC 5t ?

Odpowiedź: Nie. Samochód musi spełniać wymogi wyszczególnione w Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

 

Pytanie 3:

3. Czy Zamawiający dopuści samochód o mocy 125 KM?

Odpowiedź: Samochód musi spełniać wymogi wyszczególnione w pkt 1.6 Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ tj. silnik o mocy min. 95 KW

 

 

Ostróda, 24 sierpnia 2011

IGK.271.6.2011

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759  ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie: z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a dokładnie Załącznika nr 1 do SIWZ –minimalne parametry techniczne oferowanego pojazdu, jednoznacznie wynika, iż pojazdem, który chcą Państwo kupić, jest Ford Transit TDCI 140 KM 4x4. naszym zdaniem zapisy części technicznej specyfikacji naruszają art. 7 ust.1 oraz art. 29 ust. 2 Pzp. W związku z powyższym prosimy o zmianę treści SIWZ w sposób umożliwiający złożenie oferty wykonawcom produkującym pojazdy na podwoziach innych marek.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje ,iż parametry techniczne  określone w załączniku nr 1 do SIWZ  nie odnoszą się tylko do jednego producenta. Zamawiający przy sporządzaniu specyfikacji technicznej dokonał rozeznania rynku i stwierdza, że negowane parametry spełniają również  podwozia innych marek.

 

 

Ostróda, 23 sierpnia 2011

IGK.271.6.2011

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie

 

Działając na podstawie art.  38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759  ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie 1:

1. Czy Zamawiający dopuści samochód posiadający pojemność silnika 2402 cm3?

Odpowiedź: Nie. Samochód musi spełniać wymogi wyszczególnione w pkt 1.6 Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ tj. Silnik o pojemności nie mniejszej niż 2200cm3 i nie większej niż 2400cm3 .

 

2. Czy Zamawiający dopuści pojazd spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin EURO IV?

Odpowiedź: Nie.  Samochód musi spełniać wymogi wyszczególnione w pkt 1.6 Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ tj  spełniający wymogi odnoście czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie ,mniej niż EURO 5.

 

Wyciąg z SIWZ - załączniki nr 2, 3, 4, 5 w formacie edytowalnym

 

 

Treść ogłoszenia

Ostróda: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie


Numer ogłoszenia: 250550 - 2011; data zamieszczenia: 19.08.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Lekki samochód ratownictwa technicznego 4x4 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x4. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1. 2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: - odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami; - posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). 3. Miejscem odbioru siedziba wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne, jest przedstawienie szczegółowej porównawczej specyfikacji technicznej. Dla warunku dopuszczenia równoważności zamawiający wymieni cechy, które wg niego będą ocenianie czy są równoważnymi Załącznik nr 1 do siwz Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięc tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pocztowy Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. 113 (parter, kasa) , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 5 SIWZ 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonaw2ca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizowali co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze wartości co najmniej 200 000 złotych brutto (dwieście tysięcy) ;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia nie spełnia .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia nie spełnia .

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 złotych (słownie : dwieście tysięcy).Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia nie spełnia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wypełniony w zakresie przeznaczonym dla Wykonawcy załącznik nr 1 specyfikacja techniczna do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Ponadto przy odbiorze pojazdu do protokołu odbioru wykonawca załączy: 1. Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiotu umowy - w języku polskim. 2. Instrukcje obsługi wyposażenia w języku polskim. 3. Książkę gwarancyjną przedmiotu umowy w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy. 4. Książki gwarancyjne wyposażenia w języku polskim. 5. Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002) zmienionego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) 6. Świadectwo homologacji podwozia samochodu wydane przez Ministra Infrastruktury 7. Dokumentację umożliwiającą rejestrację pojazdu 8. Zaświadczenie o przeprowadzeniu badań technicznych pojazdu po zabudowie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający informuje (zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp), że zmiana umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, jest możliwa w przypadku przedłużenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego - na warunkach określonych przez Zamawiającego i przepisy ustawy Pzp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda II piętro pokój 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.08.2011, ostatnia aktualizacja: 31.08.2011, odsłon: 1 207


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544875
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości