Informacja o przetargu

 

Ostróda, 21 sierpnia 2006

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w wyniku prowadzonego przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w sezonie opałowym 2006/2007” w dniu 21 sierpnia do godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie Art. 93.1. Prawo zamówień publicznych przetarg unieważniono.

 

 

Tresć ogłoszenia

 

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w  sezonie opałowym 2006/2007

 

- data przekazania ogłoszenia do BZP: 02.08.2006 r.

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, II piętro, pokój nr 21, na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

 

Janina Roman telefon kontaktowy - (089 646-32-81 wew. 51), fax (089) 646-29-45.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Dostawa oleju opałowego w szacunkowej ilości do 270.000 litrów do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w sezonie opałowym 2006/2007 o następujących parametrach jakościowych:

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki - max. 0,20 % (m/m)

- zawartość wody - max. 60 mg/kg

- zawartość stałych ciał obcych - 24 mg/kg

- pozostałość po spopieleniu - 0,01 % (m/m)

 

Określenie kodu CPV

23.12.21.00-9 - olej opałowy

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia - Termin realizacji zamówienia sezon opałowy 2006/2007r. - do 10maja 2007r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

-spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.,

 

-nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.

 

- przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 

- złożą wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

 

- spełnią wymagania dotyczące terminu realizacji, o którym mowa w SIWZ,

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

21 sierpnia 2006, do godz. 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w tym linku

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.08.2006, ostatnia aktualizacja: 21.08.2006, odsłon: 1 165


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100228
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości