IGK.232-2/06

Ostróda, 05-09-2006r.

 

Informacja o przetargu na „Dostawę samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie”

 

Informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie” zostało zakończone.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „ELMOT” Zienkiewicz& Mowiński 82-300 Elbląg ul. Zagonowa 13 za cenę brutto 157.990,00 złotych słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100 brutto W/w cena przewyższa kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym zgodnie z art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr.19 poz.177 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia.

 

 

 

 

MODYFIKACJA OGLOSZENIA i SIWZ

 

przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

 

IGK.232-2/06                                                                                       Ostróda, 25.08.2006 r.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późń. zm.), w związku z prośbami wykonawców o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, modyfikuje treść ogłoszenia i SIWZ zmieniając pkt. 6 ogłoszenia i pkt. IV SIWZ następująco:

 

1. Termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2006.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Odpowiedź na protest firmy ALCAR Sp. z. o. o. KONCESJONER RENAULT ul. Lubelska 39a 10-408 Olsztyn dot. niniejszego przetargu, wytworzona w dniu 24.08.2006r.

 

 

Protest firmy ALCAR Sp. z. o. o. KONCESJONER RENAULT ul. Lubelska 39a 10-408 Olsztyn dot. niniejszego przetargu złożony w dniu 23.08.2006r.

 

 

 

 

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA I SIWZ

 

przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie

 

IGK.232-2/06                                            Ostróda, 22.08.2006 r.

 

 

      Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późń. zm.), w związku z prośbami wykonawców o przedłużenie terminu realizacji zamówienia, modyfikuję treść ogłoszenia i SIWZ zmieniając pkt. 6 ogłoszenia i pkt. IV SIWZ następująco:

 

      1. Termin realizacji zamówienia do 30 października 2006.

 

      Jednocześnie udzielam odpowiedzi na pytania wykonawców, które przekazujemy do wiadomości wszystkim zainteresowanym wykonawcom:

 

      Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza samochód osobowy z klimatyzacją manualną, z nawiewem w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej (nawiew powietrza klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej dla każdego rzędu siedzeń -dwie listwy w podsufitce zintegrowane z oświetleniem?

 

      Odpowiedź: zamawiający dopuszcza wersję samochodu osobowego z klimatyzacją manualną, z nawiewem w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej (nawiew powietrza klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej dla każdego rzędu siedzeń -dwie listwy w podsufitce zintegrowane z oświetleniem.

 

      Pytania 2: Czy zamawiający dopuszcza termin wykonania zamówienia do 30.11.2006?

 

      Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia do 30.10.2006.

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

     numer sprawy IGK.232-2/06                                           Ostróda, 09 sierpnia 2006

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

,,Dostawa samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie”.

 

KOD CPV

34.11.00.00-1

 

1) Nazwa i adres zamawiającego

Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl,

www.bip.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

2) Określenie trybu zamówienia

przetarg nieograniczony.

 

3)Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

www.bip.gminaostroda.pl, lub w siedzibie zamawiającego, parter pokój nr 6.

 

4) Opis przedmiotu zamówienia oraz informacja o możliwości składania ofert częściowych

Samochód kombi przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z silnikiem 2,5 TDI (wysokoprężny, turbodoładowany o mocy 130 KM) na rozstawie osi 3 000 mm.

Wersja 8 osobowa (kierowca i 7 pasażerów), przy kierowcy fotel pojedynczy.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

5)Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6) Termin wykonania zamówienia

29 września 2006.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

-spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.,

-nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.

- przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- złożą wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty potwierdzające spełnienie warunkówudziału w postępowaniu,

- spełnią wymagania dotyczące terminu realizacji, o którym mowa w SIWZ,

 

8)Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena 100%

 

9)Miejsce i termin składania ofert

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

28 sierpnia 2006, do godz. 10.00

 

10) termin związania ofertą

okres 30 dni.

 

11) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

12) dynamiczny system zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

13) aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyłonienia najkorzystniejszej oferty z zastosowanie aukcji elektronicznej.

 

 

 

Informacja o modyfikacji ogłoszenia i poniższej specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 25.08.2006r.

 

 

Informacja o modyfikacji ogłoszenia i poniższej specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 22.08.2006r.

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.08.2006, ostatnia aktualizacja: 12.09.2006, odsłon: 1 210


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544667
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości