Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szyldak”.

 

Zakres rzeczowy:

- sieć wodociągowa z rur PE fi 90 mm L - 500 mb,

- sieć wodociągowa z rur PE fi 63 mm L - 191 mb,

- sieć wodociągowa z rur PE fi 40 mm L - 77 mb.

 

Termin realizacji zamówienia:

- do 30 sierpnia 2004 roku,

                                     

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2,

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

- inż. Jan Brzozowski, Roman Szewczyk tel. / 089/6463281, pok. Nr 2 w godz. od 800 - 1000,

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 12 / sekretariat / do dnia 18-03-2004 roku do godz. 1000,

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18-04-2004 roku o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 20,

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją,

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  

Kryteria wyboru oferty:

- cena - 100 %,

 

Oferent winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 2.000 zł / słownie złotych: dwa tysięcy / najpóźniej do dnia
17-03-2004r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 91132011043132596120000006 Bank Pocztowy w Ostródzie,

              

Cena formularza SIWZ - 30 zł + VAT.

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 996


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559062
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości