Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wydanie decyzji

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według załączonego wzoru

(druk do pobrania).

 

2. Aktualny odpis z księgi wieczystej.

 

3. Dokumenty potwierdzające następstwo prawne.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 314

Telefon (0-89) 6760734.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami). Uchwała Nr XXXVIII/186/05 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych (Dz. Urz. z 2006 r. Nr 17, poz. 450).

 

Wymagane opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł. należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto  Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

 

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Wydanie decyzji do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:

1. Wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.

 

2. Odbiór decyzji może być:

 

- osobiście przez wnioskodawcę,

 

- za pośrednictwem poczty,

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

3. Wniosek o podział nieruchomości powinien zawierać:

 

- nr działki, obręb, miejscowość,

 

- nr księgi wieczystej,

 

- informacje o okresie użytkowania wieczystego.

 

4. Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 3 439


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541083
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości