Rada Gminy Ostróda
Radni - Sesja
Protokół nr XLIX/2022

Obrady rozpoczęto dnia 30 maja 2022 r. o godz. 1300, a zakończono o godz. 1350 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych, wszyscy obecni według następującego składu:
1. Andrzej Bartnicki
2. Witold Bojar
3. Wioletta Czossek
4. Tomasz Klimecki
5. Anna Lewandowska
6. Leszek Muraszko
7. Łukasz Nowicki
8. Jarosław Pawszyk
9. Dawid Sadowski
10. Janusz Sadowski
11. Dominik Serafin
12. Barbara Stabińska
13. Marek Szostek
14. Józef Wiśniewski
15. Łukasz Andrzej Wolf
Ad. 1.
Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Po stwierdzeniu quorum 15 radnych na sali obrad– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Skarbnika Annę Płecha, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską oraz  radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Stabińską.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wniosek Przewodniczącego Rady dotyczący nieczytania podstaw prawnych.
Wójt Gminy Ostróda wnioskował o zmianę kolejności punktów porządku obrad, tak aby pkt 8 znalazł się po pkt 4.
Głosowano w sprawie zmiany porządku obrad:

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Leszek Muraszko , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zmiany do porządku obrad.

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy Ostróda.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Gminy Ostróda..

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Leszek Muraszko , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Janusz Sadowski

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Ostróda.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Gminy Ostróda..
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Leszek Muraszko , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf

Ad. 4.
Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda przedstawił sprawozdanie w okresie między sesjami.
Uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej Ostródzie.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda a następnie odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej Ostródzie.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska, Leszek Muraszko , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.
Uchwała Nr XLIX/401/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej Ostródzie, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022-2035.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022-2035.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska, Leszek Muraszko , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.

Uchwała Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022-2035, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Płecha Skarbnik Gminy Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska  Leszek Muraszko , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.
Uchwała Nr XLIX/403/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Leszek Muraszko , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.
Uchwała Nr XLIX/404/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska, Leszek Muraszko , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.

Uchwała Nr XLIX/405/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.10.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z boisk sportowych należących do Gminy Ostróda.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z boisk sportowych należących do Gminy Ostróda..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Leszek Muraszko , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf

Uchwała Nr XLIX/406/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z boisk sportowych należących do Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda.

Przewodniczący Rady z uwagi na obszerny zakres projektu uchwały złożył wniosek o odczytanie § 1 pkt 1 i postanowienia końcowe § 18 pkt 1.
Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę.
Pan Sadowski odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska Leszek Muraszko , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.
Uchwała Nr XLIX/407/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.12.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Nie zgłoszono.

Ad. 13.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie dotyczy.

Ad.14.
Wolne wnioski i informacje.
Pani Edyta Górczyk Sołtys sołectwa Zajączki prosiła o umieszczenie na stronie ZOK informacji o badaniach, dotyczących jakości wody. Ponadto w imieniu mieszkańców Zajączek wnioskowała o ponownie przywrócenie sołectwa Zajączki do poprzedniego obwodu wyborczego w Pietrzwałdzie.
Wójt Gminy Ostródy w kwestii pierwszego wniosku  wyjaśnił, że takie informacje są jak najbardziej właściwe aby zostały opublikowane dla mieszkańców. Następnie w kwestii przywrócenie sołectwa Zajączki do dawnego obwodu w Pietrzwałdzie poinformował, że temat jest bardzo złożony a ostateczna decyzję podejmuje Komisarz Wyborczy w Elblągu. Ponadto Pan Wójt nadmienił, że w najbliższych wyborach okręgi wyborcze nie będą pokrywać się z obecnymi, ponieważ zauważalny jest znaczny wzrost demograficzny w okręgu Kajkowie. Zapewnił, że wszystkie propozycje zostaną przedstawione i skonsultowane co ostatecznie zatwierdzi Komisarz Wyborczy.
Radny Andrzej Bartnicki nawiązując do spotkania Wójta z Polską Grupą Gazowniczą zapytał, czy rozmawiano na temat przyłączy.
Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że obecnie panuje taka strategia ze strony spółki gazowniczej aby nie budować nowych inwestycji, ponieważ obecnie są trudności geopolityczne związanych z gazem. Proces jest chwilowo wstrzymany, prace przygotowawcze trwają. Rolą samorządu jest zgłaszanie sygnałów i zgłaszanie do spółki.
Radny Dominik Serafin nawiązując do wyjazdy delegacji do Rumunii podziękowała Panu Grzegorzowi Kastrau Zastępcy Wójta Gminy Ostróda za godne reprezentowanie samorządu gminy Ostróda.
Przewodniczący Rady poinformował o możliwości informowania sołtysów o sesji w formie SMS.
Sołtysi Gminy Ostróda na powyższe wyrazili zgodę.
Wójt Gminy Ostróda poinformował, aby składano propozycje miejscowości, w której miałyby odbyć się Dożynki Gminne w roku 2022 r. Ponadto dodał, że proponuje się połączyć to święto z Mistrzostwem Województwa Sołectw, które proponuje na ten cel przekazać środki.

Ad.15.
Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLIX Sesję Rady Gminy Ostróda o godzinie 1350.
 
Na tym protokół zakończono.
 
   Zaprotokołowała:                           Sekretarz obrad:                     Przewodniczący Rady:
 
Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska                       Janusz Sadowski

 
 
 
 
 
 
 

Przygotował(a): Administrator Systemu

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

Data przekazania do publikacji: 13.10.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.10.2022, ostatnia aktualizacja: 13.10.2022, odsłon: 143


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097761
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości