Rada Gminy Ostróda
Radni - Sesja
Protokół nr LII/2022

Obrady rozpoczęto dnia 19 sierpnia 2022 r. o godz. 1400, a zakończono o godz. 1432 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 radnych, według następującego składu:
1. Andrzej Bartnicki
2. Witold Bojar
3. Wioletta Czossek
4. Tomasz Klimecki
5. Anna Lewandowska
6. Leszek Muraszko
7. Jarosław Pawszyk
8. Dawid Sadowski
9. Janusz Sadowski
10. Dominik Serafin
11. Barbara Stabińska
12. Marek Szostek
13. Józef Wiśniewski
14. Łukasz Andrzej Wolf
Ad. 1.
Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

Po stwierdzeniu quorum 14 radnych na sali obrad– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych w tym: Zastępcę Wójta Gminy Ostróda Grzegorza Kastrau, Skarbnika Gminy Annę Płecha, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską oraz  radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda.
 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Stabińską.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wniosek Przewodniczącego Rady dotyczący nieczytania podstaw prawnych.
Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Gminy Ostróda.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z obrad L sesji Rady Gminy Ostróda.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska Leszek Muraszko, Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf, Janusz Sadowski.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad L Sesji.


Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Gminy Ostróda.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z obrad LI sesji Rady Gminy Ostróda..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska Leszek Muraszko, Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad LI Sesji.

Ad. 3.
Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, przedstawił Zastępca Wójt Gminy Ostróda Grzegorz Kastrau.
Uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022 – 2035.
Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda a następnie odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022 – 2035.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar, Wioletta Czossek, Tomasz Klimecki, Anna Lewandowska, Leszek Muraszko, Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski, Janusz Sadowski, Dominik Serafin, Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.
Uchwała Nr LII/420/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022 – 2035 , stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Anna Płecha Skarbnik Gminy Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 rok.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska  Leszek Muraszko, Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.
Uchwała Nr LII/421/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska Leszek Muraszko, Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.
Uchwała Nr LII/422/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska, Leszek Muraszko, Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.

Uchwała Nr LII/423/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Wałdowo.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Wałdowo.  

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska Leszek Muraszko, Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.

Uchwała Nr LII/424/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Wałdowo, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
Pan Sadowski odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono

Głosowano w sprawie:
Podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska Leszek Muraszko, Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf.

Uchwała Nr LII/425/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.10.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Nie zgłoszono.

Ad. 11.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie dotyczy.

Ad.12.
Wolne wnioski i informacje.

Ad.13.
Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LII Sesję Rady Gminy Ostróda o godzinie 1430.
 
Na tym protokół zakończono.
 
   Zaprotokołowała:                           Sekretarz obrad:                     Przewodniczący Rady:
 
Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska                       Janusz Sadowski

 
 
 
 
 
 
 

Przygotował(a): Administrator Systemu

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

Data przekazania do publikacji: 13.10.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.10.2022, ostatnia aktualizacja: 13.10.2022, odsłon: 135


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055761
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości