Rada Gminy Ostróda
Radni - Sesja
Protokół nr LI/2022
LI Sesja w dniu 29 lipca 2022 r.
Obrady rozpoczęto 29 lipca 2022 r. o godz. 1300, a zakończono o godz. 1312 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 radnych, obecni zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
1. Andrzej Bartnicki
2. Witold Bojar
3. Wioletta Czossek
4. Tomasz Klimecki
5. Anna Lewandowska
6. Leszek Muraszko
7. Łukasz Nowicki
8. Jarosław Pawszyk
9. Dawid Sadowski
10. Janusz Sadowski
11. Dominik Serafin
12. Barbara Stabińska
13. Marek Szostek
14. Józef Wiśniewski
15. Łukasz Andrzej Wolf
Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Po stwierdzeniu quorum 13 radnych na sali obrad – prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Skarbnika Annę Płecha, oraz  radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Stabińską.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wniosek Przewodniczącego Rady dotyczący nieczytania podstaw prawnych.

Ad. 2.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Ostróda Anna Płecha.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 rok..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (2)
Andrzej Bartnicki , Leszek Muraszko

Rada Gminy jednogłośnie podjęła projekt uchwały.
Uchwała Nr LI/418/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Ostróda na 2022 r., stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 3.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20, obręb Kajkowo oraz dz. ew. Nr 346/6, 346/7, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20, obręb Kajkowo oraz dz. ew. Nr 346/6, 346/7, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Witold Bojar , Wioletta Czossek , Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (2)
Andrzej Bartnicki , Leszek Muraszko

Uchwała Nr LI/419/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20, obręb Kajkowo oraz dz. ew. Nr 346/6, 346/7, obręb Kajkowo, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 4.
Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LI Sesję Rady Gminy Ostróda o godzinie 1310.
 
Na tym protokół zakończono.
 
   Zaprotokołowała:                           Sekretarz obrad:                     Przewodniczący Rady:
 
Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska                       Janusz Sadowski


 
 
 
 
 
 
 

Przygotował(a): Administrator Systemu

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

Data przekazania do publikacji: 13.10.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.10.2022, ostatnia aktualizacja: 13.10.2022, odsłon: 158


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541300
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości