Protokół nr LI/10

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 maja 2010r. godz. 10.00

 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

 

Obrady LI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10.00

Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.

 

Po stwierdzeniu quorum – 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) – prowadzący obrady P. Roman Nowakowski powitał radnych, Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina, Sekretarza Gminy Andrzeja Pęzińskiego, Skarbnika Gminy Marię Andrychowską, kierowników Urzędu Gminy Ostróda oraz sołtysów z terenu gminy Ostróda.

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek, który przedstawia się w następujący sposób:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.      Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4.      Projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa
Panu Adolfowi Nowińskiemu.

5.      Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010r.

6.      Wolne wnioski i informacje.

7.      Zamknięcie obrad.

 

Pan Roman Nowakowski Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie Stanowiska Rady w sprawie uczczenia 200 urodzin Gustawa Hermana Marcina Gizewiusza.

Radni na powyższe jednogłośnie wyrazili zgodę.

 

W związku z powyższym po pkt. 5 porządku obrad wprowadzono pkt. 6 w brzmieniu: „Stanowisko w sprawie uczczenia 200 urodzin Gustawa Hermana Marcina Gizewiusza. Pozostałe pkt. przyjmują numer 7 i 8.

Więcej uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad L Sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku w biurze rady, jak również jest dostępny na dzisiejszej sesji.

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Następnie Pan Nowakowski poddał pod głosowanie niniejszy protokół.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów,

-„przeciw” - 0 głosów,

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad L Sesji Rady Gminy.

 

 

Ad. 3. W punkcie trzecim Wójt Gminy Ostróda przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami i omówił przygotowane projekty uchwał.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

 

Ad. 4. Realizując punkt czwarty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Ostróda Panu Adolfowi Nowińskiemu.


Uwag nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,

-„przeciw” - 0 głosów,

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.

Uchwała Nr LI/253/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2010r. w sprawie w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Ostróda Panu Adolfowi Nowińskiemu - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 5. W punkcie piątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,

-„przeciw” - 0 głosów,

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.

Uchwała Nr LI/254/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad. 6 W punkcie szóstym Przewodniczący Rady odczytał Stanowisko w sprawie uczczenia 200 urodzin Gustawa Hermana Marcina Gizewiusza.

Uwag do przedstawionego stanowiska nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:

-„za” podjęciem stanowiska oddano - 14 głosów,

-„przeciw” - 0 głosów,

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła stanowiska, zgodnie z przedstawionym projektem.

Stanowisko Nr 3/2010 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2010 w sprawie uczczenia 200 urodzin Gustawa Hermana Marcina Gizewiusza - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7 Wolne wnioski i informacje

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 8. W wyniku wyczerpania Porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady LI Sesji o godz. 10.45.

Na tym protokół zakończono.

 

Zaprotokołowała:                                Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska                        Jan Żeberek                           Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.08.2010, ostatnia aktualizacja: 02.08.2010, odsłon: 1 099


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558874
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości