Rada Gminy Ostróda
Radni - Sesja
Protokół nr L/2022
L Sesja w dniu 24 czerwca 2022 r.
Obrady rozpoczęto 24 czerwca 2022 r. o godz. 1000, a zakończono o godz. 1000 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 11 radnych,  obecni według następującego składu:
1. Andrzej Bartnicki
2. Witold Bojar
3. Wioletta Czossek
4. Tomasz Klimecki
5. Anna Lewandowska
6. Leszek Muraszko
7. Łukasz Nowicki
8. Jarosław Pawszyk
9. Dawid Sadowski
10. Janusz Sadowski
11. Dominik Serafin
12. Barbara Stabińska
13. Marek Szostek
14. Józef Wiśniewski
15. Łukasz Andrzej Wolf
Ad. 1.
Otwarcie sesji.

Po stwierdzeniu quorum 11 radnych na sali obrad– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Skarbnika Annę Płecha, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską oraz  radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Na sekretarza obrad powołano radną Barbarę Stabińską.
Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wniosek Przewodniczącego Rady dotyczący nieczytania podstaw prawnych.
Głosowano w sprawie:
Otwarcie sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Leszek Muraszko , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (4)
Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk


Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Leszek Muraszko , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (4)
Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk

Ad. 3.
Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami, przedstawił Wójt Gminy Ostróda.
Uwag nie zgłoszono.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.
Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Ostróda za rok 2021.
W tym punkcie:
1) debata nad raportem o stanie gminy Ostróda:
-głosy radnych;   Radni uwag nie zgłosili.
- głosy mieszkańców;  Nikt z mieszkańców nie zgłosił uwag.
2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, głosowało 11 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/408/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania- stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
 
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2021 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
W tym punkcie:
1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda :
 
Przewodniczący Rady Janusz Sadowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Fijasowi, który poinformował, że dokumenty podlegające przedstawieniu na niniejszej sesji, tj. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2021 r. zostały przedłożone Państwu radnym w terminach ustawowych i były przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej.
 
Następnie Wójt Gminy Ostróda przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021r.
Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono.
 
2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2021 rok.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-168/22  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2021 rok, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
3/ dyskusja nad sprawozdaniami,
 
Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Ostróda po dokonaniu analizy sprawozdania
z wykonania budżetu za 2021 r. sprawozdania finansowego gminy za 2021 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, nie wnieśli uwag, tym samym wnioskowali o zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2021 r. oraz o udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium.
 
4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2021 rok.
Uwag nie zgłoszono.
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, głosowało 11 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/409/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2021 rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
 
5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2021 rok,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Wiśniewski przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2021 r.
Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2021 rok - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
 
6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2021 rok,
 
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2020 rok.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-233/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2021 rok
- stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
7/ dyskusja,
Uwag w tym punkcie nie zgłoszono.
8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, głosowało 11 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” było - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/410/2022 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowi załącznik nr 10  do protokołu.
 
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy Ostróda realizując zaplanowany w 2020 roku budżet, w szczególności Pani Annie Płecha Skarbnikowi Gminy Ostróda za pracę nad budżetem w roku 2020, wręczając kwiaty.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022 – 2035.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022 – 2035.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Leszek Muraszko , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (4)
Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk

Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2022 rok.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2022 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Leszek Muraszko , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (4)
Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk

Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Ostróda w roku szkolnym 2022/2023.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Ostróda w roku szkolnym 2022/2023..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Leszek Muraszko , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (4)
Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk

Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SKORPION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SKORPION GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Leszek Muraszko , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (4)
Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk

Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych należących do Gminy Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych należących do Gminy Ostróda.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Leszek Muraszko , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (4)
Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk

Ad.11.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20 i 347 oraz dz. ew. Nr 346/48, 346/47, 348 położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dz. ew. Nr 346/20 i 347 oraz dz. ew. Nr 346/48, 346/47, 348 położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Leszek Muraszko , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (4)
Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk

Ad.12.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. Nr 346/6 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. Nr 346/6 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Bartnicki , Witold Bojar , Wioletta Czossek , Leszek Muraszko , Dawid Sadowski , Janusz Sadowski , Dominik Serafin , Barbara Stabińska , Marek Szostek , Józef Wiśniewski , Łukasz Andrzej Wolf
NIEOBECNI (4)
Tomasz Klimecki , Anna Lewandowska , Łukasz Nowicki , Jarosław Pawszyk

Ad.13.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

Ad.14.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

Ad. 15.
Wolne wnioski i informacje.

Ad. 16.

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął L Sesję Rady Gminy Ostróda o godzinie 1150.
 
Na tym protokół zakończono.
 
   Zaprotokołowała:                           Sekretarz obrad:                     Przewodniczący Rady:
 
Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska                       Janusz Sadowski

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotował(a): Administrator Systemu

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

 

Data przekazania do publikacji: 13.10.2022
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.10.2022, ostatnia aktualizacja: 13.10.2022, odsłon: 162


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558909
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości