Poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i oświadczeń o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
 
Wymagane dokumenty:
- wypełnione oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (wzór formularza) lub oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (wzór formularza)
- akt notarialny i/lub umowa dzierżawy gruntów
- dowody sprzedaży produktów rolnych i/lub dowody zakupu sprzętu rolniczego i/lub dowody poniesionych kosztów na zakup usług sprzętem rolniczym i/lub dowody poniesionych kosztów bezpośrednich związanych z produkcją rolną np. za materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin (umowy, faktury, rachunki imienne)
- decyzja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dopłat bezpośrednich
- dokument potwierdzający obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego od odpowiedzialności cywilnej
- decyzja o ubezpieczeniu w KRUS lub potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia w KRUS
- lub inny dokument potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa
 
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą  w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
 
Uważa się, że osoba fizyczna:
1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:
a) pracuje w tym gospodarstwie,
b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie
 
Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 302a
Telefon 89 676 07 66
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm. )
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm.)
 
Wymagane opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Przy wydawaniu poświadczeń zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego związane z wydawaniem zaświadczeń. Poświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni. Poświadczenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej oraz dokumentów przedłożonych przez oświadczającego. Organ, przed wydaniem poświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.
 
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania poświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie.
 
Uwagi:
Odbiór poświadczenia następuje osobiście przez wnioskodawcę lub za pośrednictwem poczty (o formie odbioru decyduje wnioskodawca)
 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 16.01.2013, ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, odsłon: 2 151


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100638
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości