Ostróda, 24 października 2007

IGK-314/2/2007

 

dotyczy: Przetarg na ,, Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa”

 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, informuję, że postępowanie na zadanie ,,Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa” zostało unieważnione.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 

IGK-341/2/2007

 

dotyczy: ,,Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa”

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa” została wybrana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe ,,PRIM” Handel-Maciej Sarnecki, ul. 21-go Stycznia 5/8  14-100 Ostróda. Oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Montażowe ,,PRIM” Handel-Maciej Sarnecki, ul. 21-go Stycznia 5/8  14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 500 punktów  i została uznana za   najkorzystniejszą.

 

Ponadto ważną ofertę w  postępowaniu złożyła firma:

-  oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Budowlane ,,RO-MAL” ul. Łąkowa 17, 14-100 Ostróda - ilość punktów - 351,55

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Ostróda, 25 września 2007

 

 

IGK-341/2/2007 

 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie 1: Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

 

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

 

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

 

- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

 

Odpowiedź: wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PE-EN

 

Pytanie 2: W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

 

Odpowiedź: wykonawca zobowiązany będzie do oświadczenia na wyroby nie posiadające oznakowania zgodnego z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi.

 

 

 

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego pt. ,,Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w m. Międzylesie ul. Sosnowa”

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 14.09.2007

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, I piętro, pokój nr 8 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

- w sprawie przedmiotu zamówienia: Jan Brzozowski, Zbigniew Roman Szewczyk telefon kontaktowy - (089 646-32-81 wew. 56, -J. Brzozowski. wew. 55 -R. Szewczyk), fax (089) 646-29-45.

 

- w sprawie treści SIWZ: Magdalena Wajdyk telefon kontaktowy (089 646 32 81 wew. 37),

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

KOD CPV -45231300-8.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w zakresie:

1. przyłącze wodociągowe:

 

- sieć z rur PE fi 110 mm L-498 mb

 

- sieć z rur PE fi 32 mm L-12mb

 

2. przyłącze kanalizacji sanitarnej

 

- sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi 63 mm L- 459mb

 

- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 200 mm L-41mb

 

- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 160 mm L-13mb

 

- przepompownia przydomowa - 1 szt

 

Roboty należy wykonać zgodnie z posiadaną dokumentacją przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia - 30 listopada 2007

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Wniosą wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. w wysokości 1 500 zł w terminie wskazanym w SIWZ. pkt XII.

 

5. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. składanej oferty.

 

6. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) przynajmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

7. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

 

8. Udzielą minimum 5 letniej gwarancji na wszystkie roboty objęte zamówieniem.

 

9. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w wysokości 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych ) w terminie do dnia 09 października 2007 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

do dnia 09 października 2007, godz. 10.00

otwarcie ofert nastąpi 09 października 2007r. o godz. 10.30, I piętro sala konferencyjna

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Załączniki:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Ogólna specyfikacja techniczna 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 

Mapa do celów projektowych 

 

Profil przyłącza kanalizacyjnego 

 

Profil przyłącza wodociągowego 

 

Projekt techniczny 

 

Przedmiar robót

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.09.2007, ostatnia aktualizacja: 24.10.2007, odsłon: 1 364


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055457
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości