Podział nieruchomości

 

Wydanie decyzji

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości według załączonego wzoru (druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 307

Telefon (0-89) 6760737.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

 

Wymagane opłaty:

Brak opłat.

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Termin i tryb realizacji odpowiedzi zależny od postępu robót geodezyjnych.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:

1. Wnioski o podział nieruchomości można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.

 

Odebrać decyzję można:

 

- osobiście przez wnioskodawcę,

 

- za pośrednictwem poczty.

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

2. Wniosek o podział nieruchomości powinien zawierać:

 

- oznaczenie miejsca podziału: nr działki, obręb, miejscowość,

 

- imię i nazwisko prawnego właściciela, współwłaściciela,

 

- cel podziału.

 

3. Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:

 

- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

 

- wypis i wyrys z katastru nieruchomości,

 

- wstępny projekt podziału,

 

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku.

 

4. Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.10.2006, ostatnia aktualizacja: 18.10.2016, odsłon: 3 799


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315842
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości