Podstawowe informacje o ujęciu w stałym obwodzie głosowania w Gminie Ostróda
 
1. Centralny Rejestr Wyborców służy m.in. do sporządzania spisów wyborców, sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz ustalania liczby wyborców.
 
2. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.(wzór wniosku)
 
3. Centralny Rejestr Wyborców składa się z części A oraz części B. W części A gromadzi się dane obywateli polskich którym przysługuje prawo wybierania, dane osób które ukończyły 17 lat, dane osób niemających prawa wybierania z powodów wskazanych w art. 10 § 2 Kodeksu wyborczego oraz informacje o stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych. W części B gromadzi się dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz dane obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. W Centralnym Rejestrze Wyborców w części A wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
 
5. Zgodnie z art. 5 Kodeksu wyborczego przez stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Wnioskodawca musi udokumentować fakt stałego zamieszkania poprzez przedłożenie np. kopii dokumentu własności czy najmu, oświadczeń o stałym zamieszkaniu złożonych przez osoby wspólnie zamieszkujące w danym lokalu lub np. właściciela/najemcę, dołączając kopię umowy o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu czy innych oświadczeń z instytucji/organizacji.
 
6. Wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.
 
7. Osobie której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców umożliwia się wgląd do rejestru wyborców w zakresie danych określonych w art. 18a §1 i 3 dotyczących tej osoby, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. (wzór wniosku)
 
Uwaga
1. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w urzędzie gminy na terenie której zamieszkują.
2. Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek w obwodzie głosowania w danej gminie powoduje automatyczne usunięcie wyborcy z obwodu właściwego ze względu na stałe miejsce zameldowania.
 
3. Osoby ujęte w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku.
 
4. W przypadku gdy w chwili złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie posiada nadanego numeru PESEL, w celu jego nadania uzupełnia we wniosku dodatkowe dane wymagane do nadania numeru PESEL.

Kogo dotyczy
Obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
Uwaga
Do wniosku powinieneś dołączyć dokument, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. Takim dokumentem jest na przykład: akt własności lub umowa najmu mieszkania; umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon) w której są twoje dane; oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym potwierdzi, że stałe przebywasz w jego lokalu, oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą.

Czas realizacji
Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku rozbieżności danych we wniosku złożonym o ujęcie w części B Centralnego Rejestru Wyborców (dotyczy obcokrajowców) z danymi w rejestrze PESEL wójt/burmistrz/prezydent wyjaśnia rozbieżności w terminie 7 dni.

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda (parter 116,117)

Kontakt telefoniczny
Numer telefonu: 89 676 07 16, 89 676 07 17
 

 

Data przekazania do publikacji: 11.09.2023
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.09.2023, ostatnia aktualizacja: 11.09.2023, odsłon: 69


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569257
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości