1. Podmioty uprawnione do złożenia petycji:
 
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
 
 1. Przedmiot petycji:
 
Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
 O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
 1. Forma petycji:
 
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.
Podmiot, w interesie którego petycja została złożona, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego petycja jest składana.
 
Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję, pozostawia się bez rozpoznania.
 
 1. Petycja wielokrotna:
Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
 
Na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 
 1. Miejsce składania petycji:
1) korespondencyjnie:Urząd Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda;
2) pocztą elektroniczną: ;
3) skrzynka podawcza ePUAP: /gminaostroda/skrytka;
4) osobiście: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Sekretariat Urzędu Gminy Ostróda, I piętro, pok. nr 202.
 
 1. Termin i sposób załatwienia sprawy
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
 1. Opłaty:
Petycje są wolne od opłat.
 
 1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014, poz. 1195)
 
 1. Rejestr petycji:
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda (www.bip.gminaostroda.pl), niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycje - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
 
- Petycja z dnia 04.05.2022 r.
- Odpowiedź na petycję z dnia 04.05.2022 r.
 
- Petycja z dnia 18.07.2022 r.
 
- Petycja z dnia 31.07.2022 r.
 
 
 1. Zbiorcza informacja o petycjach:
Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.
 
 
 
PETYCJE ROZPATRYWANE PRZEZ WÓJTA GMINY OSTRÓDA ROK 2015
L.p.
Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

Uwagi

1
 
PETYCJE ROZPATRYWANE PRZEZ WÓJTA GMINY OSTRÓDA ROK 2016
L.p.
Przedmiot petycji
Sposób załatwienia petycji
Uwagi
1
 
2 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Ostróda w 2016 roku
 

PETYCJE ROZPATRYWANE PRZEZ WÓJTA GMINY OSTRÓDA ROK 2017

L.p.

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

Uwagi

1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Ostróda w 2017 roku

 

PETYCJE ROZPATRYWANE PRZEZ WÓJTA GMINY OSTRÓDA ROK 2018

L.p.

Przedmiot petycji

1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Ostróda w 2018 roku

 

PETYCJE ROZPATRYWANE PRZEZ WÓJTA GMINY OSTRÓDA ROK 2019

L.p.

Przedmiot petycji

1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Ostróda w 2019 roku

 

PETYCJE ROZPATRYWANE PRZEZ WÓJTA GMINY OSTRÓDA ROK 2020

L.p.

Przedmiot petycji

1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Ostróda w 2020 roku

 

PETYCJE ROZPATRYWANE PRZEZ WÓJTA GMINY OSTRÓDA ROK 2021

L.p.

Przedmiot petycji

1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Ostróda w 2021 roku

 

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.10.2015, ostatnia aktualizacja: 15.05.2023, odsłon: 1 589


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15810319
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości