Opłata miejscowa
 
Informacje ogólne:
 
Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056)
- za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
 
Informacje szczegółowe:
 
Na terenie Gminy Ostróda opłata miejscowa jest pobierana w następujących miejscowościach: STARE JABŁONKI, OSTROWIN, KLONOWO, WAŁDOWO, WYSOKA WIEŚ, KAJKOWO, KRAPLEWO.
 
Wysokość opłaty miejscowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu wynosi 2,20 zł.
 
Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty miejscowej zostały wyznaczone osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, domy zakwaterowań, pola namiotowe lub inne podobne obiekty.
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1785  z późn. zm.)
 
Uchwała Nr XVI/101/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
Uchwała Nr XLVI/272/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
 
Uchwała Nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 20.12.2006, ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, odsłon: 3 812


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569134
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości