Opłata eksploatacyjna
 
 
Informacje ogólne:
, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.wydobywanie kopaliny ze złoża, z wyłączeniem złoża węglowodorów1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na 
Jednocześnie w tym terminie przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację (wzór 1) zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW.
Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w tym punkcie, w 60% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, a w 40% dochód NFOŚiGW.
 - uzyskał decyzję inwestycyjną, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, powiatu i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża2. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na 
Jednocześnie w tym terminie przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, powiatowi i województwu, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację (wzór 2) zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie, powiatowi i województwu, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW.
Wpływy z tytułu opłat, o których mowa w niniejszym dziale, w zakresie węglowodorów, w 60% stanowią dochód gminy, w 15% dochód powiatu, w 15% dochód województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, a w 10% dochód NFOŚiGW.
3. Wysokość opłaty eksploatacyjnej ustala się jako iloczyn jej stawki, zgodnej z obwieszczeniem ministra właściwego do spraw środowiska, oraz ilości kopaliny wydobytej, ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Stawka opłaty eksploatacyjnej wynosi 50% w przypadku kopaliny towarzyszącej i kopaliny współwystępującej wydobytej ze złoża węglowodorów.
4. Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio:
- od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca,
- od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
5. Jeżeli wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji.
Informacje szczegółowe:
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.Opłatę eksploatacyjną w wysokości należnej gminie wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda: 
Kopie dowodu dokonanej wpłaty, a także informację zawierającą wymagane dane, można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.)
 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 406)
 
 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2020 r. w sprawie stawek opłat na rok 2021 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P. poz. 894)
 

 

  

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 30.12.2015, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 1 351


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474704
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości