Ostróda, 09 stycznia 2014r.

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gmina Ostróda.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U.2012.647/, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIII/183/13 z dnia 7 lutego 2013r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gmina Ostróda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 17 stycznia 2014r. do dnia 10 lutego 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401 o godzinie 1000. Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projekcie zmiany miejscowego planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2014r.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Data przekazania do publikacji: 08.01.2014r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.01.2014, ostatnia aktualizacja: 08.01.2014, odsłon: 1 220


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100209
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości