Ostróda, 29 lipca 2011r.

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo gmina Ostróda.

 

Na podstawie art. 17 pkt10 w związku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Ostróda Nr L/251/10 z dnia 28 kwietnia 2010r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo gmina Ostróda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 08 sierpnia 2011r. do 30 sierpnia 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 301 o godz. 1000

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2011r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 29.07.2011, ostatnia aktualizacja: 27.09.2011, odsłon: 839


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100347
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości