Nasz znak: RGP.6722.5.2023                                   Ostróda, 20 kwietnia 2023 r.
 
Ogłoszenie/Obwieszczenie
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda
 
Na podstawie art. 17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda Uchwały Nr LXV/499/2023 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dot. ww. planu miejscowego.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w godzinach pracy Urzędu w pokoju 312 oraz składać wnioski do ww. projektów dokumentów:
 
1) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda;
 
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ;
 
3) w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Ostróda
 
w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia/ogłoszenia.
 
Wnioski można wnosić również przy użyciu gotowego formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnoszący wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać dodatkowo oznaczenie przedmiotu wniosku oraz nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ostróda.
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80, adres e-mail: ).
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.gminaostroda.pl / / w zakładce „Urząd Gminy” w ,,Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.
 
FORMULARZ UWAG
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 26.04.2023
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.04.2023, ostatnia aktualizacja: 26.04.2023, odsłon: 91


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541085
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości