Nasz znak: RGP 72243 - 21/09                                  Ostróda, 08 października 2009r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 1 ust. 5 uchwały Nr XVI/112/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda oraz zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 97/09 z dnia 7 października 2009r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz Stowarzyszenia Działkowców „Aster” w Ostródzie - nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 261/2 o pow. 3,9482ha użytkowaną jako ogrody działkowe, położoną w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.

 

Ustala się następujące warunki dzierżawy:

 

1. Przeznacza się do wydzierżawienia działkę Nr 261/2 o pow. 3,9482 ha, KW 24406. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie i miejscowości Kajkowo, użytkowana jest jako ogrody działkowe.

 

2. Wydzierżawienie nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

3. Wydzierżawienie następuje na okres 3 lat.

 

4. Roczny czynsz dzierżawny ustalono na kwotę 394,82 zł plus podatek VAT, razem: 481,68 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 68/100).

 

5. Czynsz dzierżawny należy uiszczać w terminie do dnia 30 października każdego roku za dany rok w kasie Urzędu Gminy w Ostródzie lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S. A.             32 1320 1104 3132 5961 2000 0001.

 

6. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany w drodze aneksu do zawartej umowy, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Ostróda w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia 20 października do 12 listopada 2009r. oraz w gazecie Olsztyńskiej dnia 20 października 2009r.

 

Informacje tel./0-89/ 676 07 34.

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.10.2009, ostatnia aktualizacja: 13.11.2009, odsłon: 988


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331679
odsłon strony

Aktualnie mamy
97 gości