Instrukcja przyłączenia się do dyskusji publicznej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda.
 
Celem przyłączenia się do dyskusji publicznej online dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, należy uruchomić następujący link: https://zoom.us/j/93684722270
 
Następnie jeśli darmowy program zoom nie jest zainstalowany to należy go zainstalować z tej strony która się otworzyła. Po instalacji należy jeszcze raz wkleić powyższy link w przeglądarkę internetową, która zapyta się "Czy zezwolić tej witrynie na otwarcie odnośnika typu zoommtg za pomocą aplikacji Zoom Meetings?", klikami na przycisk "Otwórz odnośnik", następnie wyświetli się okno z miejscem na wypełnienie nazwy pod jaką uczestnik będzie uczestniczył w dyskusji. Po naciśnięciu „Join Meeting” Administrator dyskusji online zatwierdzi wysłaną prośbę o przyłączenie co będzie skutkowało automatycznie przyłączeniem się do ww. dyskusji publicznej.
 
 
Nasz znak: RGP.6722.7.2019                                                                 Ostróda, 20 września 2022 r.
 
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),  art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr VIII/76/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda.
 
 
z a w i a d a m i a m
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30.09.2022 r. do 24.10.2022 r.:
 
1) w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w godzinach pracy Urzędu w pokoju 312;
 
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda (http://bip.gminaostroda.pl/).
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w dniu 06.10.2022 r. (czwartek) o godz. 14.00.
 
Szczegółowe instrukcje i wytyczne dotyczące uczestnictwa w dyskusji publicznej zostaną zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Ostróda w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2022 r.  z podaniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.
 
Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres email: . Uwagi można wnosić również przy użyciu gotowego formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: ).
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.gminaostroda.pl w zakładce „Urząd Gminy” w ,,Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.
 
 
 
 
 
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 22.09.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.09.2022, ostatnia aktualizacja: 05.10.2022, odsłon: 172


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16058025
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości