Nasz znak: RGP 72241- 26/07                                           Ostróda dnia 24 września 2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 91/07 z dnia 24 września 2007r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bez przetargowym nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczoną jako działka Nr 182/1 o pow. 0,1165 ha, położona w obrębie i miejscowości Ornowo .

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 3827 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Teren przeznaczony do sprzedaży nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 maja 1998r. Nr XLII/ 306/98-MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

 Nieruchomość położona jest w odległości 10 km od Ostródy, w południowej części wsi Ornowo, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- powiatowej o nawierzchni asfaltowej, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa jednorodzinna i zagrodowa.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. grunt o pow. 0,1165 ha ,według katastru nieruchomości sklasyfikowany; ps kl.IV 0,0200 ha, rola zabud. kl. IVa 0,0965 ha,

 

2. budynek mieszkalny , jednorodzinny według ewidencji budynków wsi Ornowo oznaczony nr 24 - składający się z 2 pokoi, kuchni, przedsionka o łącznej pow. uż. 55,84 m2 wybudowany w latach 50-tych XX wieku w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny ,niepodpiwniczony, z cegły połączonej częściowo z trzciną /jako element ociepleniowy/, dach dwuspadowy kryty eternitem, stolarka okienna i drzwiowa drewniana w bardzo złym stanie. Budynek ma doprowadzoną wodę i energie elektryczną.

 

Nieruchomość jest użytkowana przez najemcę - Panią Mirosławę Zając. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustalona na podstawie art. 67 ust.1 i ust.3 wyżej cytowanej ustawy wynosi 13.400 zł / słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych /.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 16 listopada 2007r.

 

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 powyższej ustawy, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 13.323 zł.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz dotychczasowego najemcy. Przy sprzedaży najemcy cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 27 września do dnia 22 października 2007r., na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl. Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58, 38.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 26.09.2007, ostatnia aktualizacja: 27.02.2008, odsłon: 1 139


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097749
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości