Nasz znak: RGP 72241-81/08                                                 Ostróda, 21 listopada 2008r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 78/08 z dnia 05 listopada 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość lokalową nr 1 w budynku mieszkalnym położonym na działce nr 593 o pow. 0,0200 ha w Samborowie przy ul. Ostródzkiej 6.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 40186 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Ostródzie. Z dniem 31 grudnia 2002 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, obejmujący obręb Samborowo utracił ważność. Aktualny sposób użytkowania działki nr 593 na cele mieszkaniowe, jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda obowiązującym do grudnia 2002r. Nieruchomość zlokalizowana przy drodze krajowej nr 16 przebiegającej przez wieś (odległość ok. 4 m).

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. udział 44/100 we współwłasności działki nr 593 o pow. 200 m2

 

2. lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 23,2 m2, składający się z jednego pokoju i kuchni. Wyposażony w instalację wodną i elektryczną. Brak instalacji kanalizacyjnej, łazienki. Ogrzewanie stanowi piec kaflowy w pokoju, w kuchni westfalka

 

3. budynek gospodarczy o pow. użytkowej 6,65 m2, murowany, podzielony na dwie części z oddzielnymi wejściami.

 

Budynek mieszkalny wybudowany ok. 1930 r., wykonany jest w technologii murowanej, parterowy, bez piwnic, z dachem drewnianym pokrytym eternitem. W budynku mieszkalnym na parterze od strony ulicy, znajdują się dwa lokale mieszkalne nr 1 i nr 2.

 

Wartość nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 9.442,-zł.

Cena wyżej opisanej nieruchomości lokalowej ustalona do przetargu wynosi 9.500,-zł.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ powinny złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 09 stycznia 2009 r. Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości 9.442,- zł.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo oraz siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie od dnia 26 listopada 2008r. do dnia 19 grudnia 2008 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl.

 

Informacje tel. /0-89/ 676 0 734 lub 676 0 737.

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.11.2008, ostatnia aktualizacja: 30.12.2008, odsłon: 795


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331352
odsłon strony

Aktualnie mamy
108 gości