Nasz znak: RGP 72241-27/2010                                         Ostróda, 29 lutego 2010 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 23/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym - oznaczoną jako działka Nr 32/2 o pow. 0,0900 ha oraz nieruchomość gruntową - oznaczoną jako działka Nr 32/6 o pow. 0,0063 ha, położone w obrębie i miejscowości Rudno.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 9433 urządzoną dla działki Nr 32/2 oraz KW Nr 44878 urządzoną dla działki Nr 32/6, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki przeznaczony jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej, granica otuliny Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, obszar chronionego krajobrazu i korytarzy ekologicznych.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

1. Grunt działki Nr 32/2 o pow. 0,0900 ha - zabudowany szczytowym segmentem szeregowego budynku mieszkalnego.

 

2. Grunt działki Nr 32/6 o pow. 0,0063 ha - stanowiący dojście i dojazd z drogi publicznej na posesję oznaczoną numerem porządkowym Rudno 4/4 (do działki Nr 32/2).

 

3. Budynek mieszkalny - 1,5 kondygnacyjny. Wybudowany w okresie przed II wojną światową w technologii tradycyjnej. Obiekt murowany, częściowo podpiwniczony, z poddaszem w części mieszkalnym. Dach stromy, 2-spadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Nowe obróbki blacharskie. Doprowadzona energia elektryczna i wodociąg wiejski. Brak kanalizacji i łazienki. Ogrzewanie piecowe. Wykaz pomieszczeń: pokój o pow. uż. 9,91 m2, pokój o pow. uż. 15,99 m2, kuchnia o pow. 16,93 m2, sień o pow. 8,20 m2, pokój letni (na poddaszu) o pow. 5,48 m2

 

Cena sprzedaży przedmiotowych nieruchomości ustalona na podstawie art. 67 ust.3 wyżej cytowanej ustawy:

 

• dla nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 32/2 wynosi 32.800,- zł /słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych/;

 

• dla nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 32/6 wynosi 380,- zł /słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych/.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 21 kwietnia 2010r.

 

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowych nieruchomości ustala się w wysokości 33.147,- zł. W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz najemcy. Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Rudno, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 09 marca do dnia 31 marca 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl orazw Gazecie Olsztyńskiej dnia 09 marca 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 09.03.2010, ostatnia aktualizacja: 02.04.2010, odsłon: 684


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622305
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości