Nasz znak: RGP 72241-12,33/2010                                        Ostróda, 05 maja 2010 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 48/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone jako działki:

 

- działka Nr 188/6 o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie Grabin, miejscowości Grabinek;

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 934 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbywana działka Nr 188/6 jest działką niezabudowaną, nieogrodzoną, porośniętą zakrzaczeniem. Ukształtowanie terenu pochyłe - spadek w kierunku południowo-wschodnim. Wjazd na działkę poprzez dużej wysokości skarpę.

 

Zbycie działki Nr 188/6 w obrębie Grabin następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki Nr 188/7. Zbycie działki Nr 188/6 prowadzone jest na wniosek właściciela działki przyległej tj. działki Nr 188/7 uzasadniający nabycie w celu ułatwienia zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 752,oo zł.

 

W przypadku braku takich wniosków działka Nr 188/6 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 800,- zł /słownie: osiemset tysięcy złotych/ na rzecz właściciela działki Nr 188/7, położonej w obrębie Grabin. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

- działka Nr 129/5 o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie i miejscowości Naprom;

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 44288 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zbywana działka Nr 129/5 położona jest na północnym obrzeżu wsi Naprom, w odległości ok. 1,4 km na południowy - wschód od szosy Ostróda - Lubawa i stanowi prostokątną działkę niezabudowaną usytuowaną przy południowej granicy działki Nr 129/1.

 

Zbycie działki Nr 129/5 w obrębie Naprom następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki Nr 129/1. Zbycie działki Nr 129/5 prowadzone jest na wniosek właściciela działki przyległej tj. działki Nr 129/1 uzasadniający nabycie w celu ułatwienia zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.

 

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 724,oo zł.

 

W przypadku braku takich wniosków działka Nr 129/5 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 750,- zł /słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych/ na rzecz właściciela działki Nr 129/1, położonej w obrębie Naprom. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Grabin, Naprom w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 11 maja 2010 r. do dnia 02 czerwca 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 11 maja 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676 07 34 lub 676 07 37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 11.05.2010, ostatnia aktualizacja: 17.06.2010, odsłon: 751


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563401
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości