Nasz znak: RGP 72241- 19/21/34/09                             Ostróda, 31 lipca 2009 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603/, zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr 71/09 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości nie zabudowane oznaczone jako działki:

 

- działka Nr 166/81 o pow. 0,0265ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki;

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 33941 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbywana działka Nr 166/81 - sklasyfikowana jest jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o pow. 0,0265 ha, położona w części południowej wsi Stare Jabłonki na terenie lekko pochyłym ze spadkiem w kierunku jeziora- zachodnim, w sąsiedztwie występuje zabudowa letniskowa. Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą. Istnieje możliwość podłączenia działki do pełnej infrastruktury technicznej. Działka wolna od zabudowy, nieogrodzona. Zbycie działki Nr 166/81 w obrębie Stare Jabłonki następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j działki Nr 166/59, stanowiącej własność; małż. Sergiusza, Janusza Zabawa i Barbary, Zofii Zabawa.

 

Zbycie działki Nr 166/81 prowadzone jest na wniosek w/w właścicieli działki przyległej uzasadniający nabycie w celu ułatwienia zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 /, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 21 września 2009 r. Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń. Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 11.785,00zł. W przypadku braku takich wniosków działka Nr 166/81 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 11.785,- zł / słownie ; jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych/ na rzecz małż. Sergiusza, Janusza Zabawa i Barbary, Zofii Zabawa. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

- działka Nr 166/83 o pow. 0,0185 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki;

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 33941 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbywana działka Nr 166/83 - sklasyfikowana jest jako las kl. V o pow. 0,0185 ha, położona w części południowej wsi Stare Jabłonki na terenie mocno pochyłym stanowiącym skarpę - część lasu, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa letniskowa. Na działce znajduje się drzewostan- sosna w wieku rębnym 3 sztuki oraz blisko rębnym 4 sztuki. Istnieje możliwość podłączenia działki do pełnej infrastruktury technicznej. Działka wolna od zabudowy, nieogrodzona.

 

Zbycie działki Nr 166/83 w obrębie Stare Jabłonki następuje na podstawie art. 37 ust.2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j działki Nr 166/80, stanowiącej własność; małż. Roberta, Sławomira Brym i Alicji Brym.

 

Zbycie działki Nr 166/83 prowadzone jest na wniosek w/w właścicieli działki przyległej uzasadniający nabycie w celu ułatwienia zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 /, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 21 września 2009 r. Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń , cenę nieruchomości ustala się w wysokości 7.060,00 zł. W przypadku braku takich wniosków działka Nr 166/83 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 7.060,- zł / słownie ; siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych/ na rzecz małż. Roberta, Sławomira Brym i Alicji Brym. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

- działka Nr 243/3 o pow. 0,0120 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 32678 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Obszar przeznaczony do sprzedaży zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach zatwierdzonym Uchwałą Nr XI/112/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1999 r./Dz. U. Woj. Warm-Maz. Nr 43, poz.838 z dnia 8 lipca 1999 r. przeznaczony jest pod 4ML- zabudowę letniskową. Zbywana działka Nr 243/3 - sklasyfikowana jest jako pastwiska trwałe kl. VI o pow. 0,0120 ha, położona w części południowej wsi Stare Jabłonki na terenie płaskim i leży bezpośrednio przy drodze gruntowej utwardzonej, w sąsiedztwie znajduje się zabudowa letniskowa. Działka niezagospodarowana, porośnięta trawą. Istnieje możliwość podłączenia działki do pełnej infrastruktury technicznej. Działka wolna od zabudowy, nieogrodzona.

 

Zbycie działki Nr 243/3 w obrębie Stare Jabłonki następuje na podstawie art. 37 ust.2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j działki Nr 158/31, stanowiącej współwłasność; Pana Krzysztofa, Piotra Pejas, Pana Marka, Witolda Sochalskiego, małż. Tomasza, Pawła Gruchalskiego i Izabeli Gruchalskiej.

 

Zbycie działki Nr 243/3 prowadzone jest na wniosek w/w współwłaścicieli działki przyległej uzasadniający nabycie w celu ułatwienia zagospodarowania posiadanej nieruchomości.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 /, mogą złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie do dnia 21 września 2009 r. Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń , cenę nieruchomości ustala się w wysokości 4.808,00 zł. W przypadku braku takich wniosków działka Nr 243/3 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 4.808,- zł / słownie ; cztery tysiące osiemset osiem złotych/ na rzecz Pana Krzysztofa, Piotra Pejas, Pana Marka, Witolda Sochalskiego, małż. Tomasza, Pawła Gruchalskiego i Izabeli Gruchalskiej.

 

Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie od dnia 31 lipca do dnia 24 sierpnia 2009r. oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl .

 

Informacje tel./0-89/ 6760734 lub 6760737

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 31.07.2009, ostatnia aktualizacja: 04.09.2009, odsłon: 951


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331856
odsłon strony

Aktualnie mamy
82 gości