Nasz znak: RGP. 72241 - 33/09                               Ostróda, 26 października 2009r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 04 września 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży niżej wyszczególnione działki gruntu, położone w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, oznaczone jako działki:

 

- Nr 144/72 o pow. 0,0949 ha, KW 44885;

 

- Nr 144/79 o pow. 0,1055 ha, KW 44891;

 

- Nr 144/80 o pow. 0,1170 ha, KW 44892;

 

- Nr 144/81 o pow. 0,1104 ha. KW 44893.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi podanymi powyżej, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Wałdowo, na granicy administracyjnej miasta i gminy. Położone niedaleko drogi gruntowej utwardzonej, która jest drogą dojazdową z ul. Partyzantów i która łączy dzielnicę Wałdowo z terenami administracyjnymi miasta Ostróda. Działki położone w odległości ok. 2,5 km od centrum miasta.

W części miejskiej oraz gminnej jest to osiedle o zabudowie jednorodzinnej, niskointensywnej. Istnieje połączenie komunikacji miejskiej z przedmiotowym osiedlem. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 100 m od działek. Do osiedla prowadzą drogi asfaltowe. Działki położone na terenie płaskim, o korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenie w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone.

 

W ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27.05.1998 r. przedmiotowy teren znajduje się w strefie rozwoju funkcji osadniczych - tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Teren dla którego należy opracować mpzp.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę przedmiotowych działek w wysokości:

 

- Nr 144/72 - 75.000,- zł

 

- Nr 144/79 - 83.000,- zł

 

- Nr 144/80 - 92.000,- zł

 

- Nr 144/81 - 87.000,- zł

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1,pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 18 grudnia 2009r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia od 03 listopada do 25 listopada 2009r.oraz w gazecie Olsztyńskiej dnia 03 listopada 2009 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 03.11.2009, ostatnia aktualizacja: 27.11.2009, odsłon: 960


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331855
odsłon strony

Aktualnie mamy
83 gości