Nasz znak: RGP. 72241 - 36/09                                     Ostróda, 1 lipca 2009r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/141/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Górka, oznaczoną jako działki: Nr 7/11 o pow. 56,9452ha, Nr 12/9 o pow. 3,6129ha, Nr 84/4 o pow. 23,6369ha o łącznej pow. 84,1950ha.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 31472 urządzoną dla działki Nr 12/9 oraz z księgą wieczystą Nr 19654 urządzoną dla działek Nr 7/11 i 84/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda terenu części obrębu; Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/ 213/06 z dnia 30 maja 2006r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 102, poz.1646/, przedmiotowe działki mają przeznaczenie:

 

 działka nr 7/11

 

- 11ZP, 12 ZP- zieleń urządzona;

- 6ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN- zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

- 2ZL, 5ZL, 6 ZL- las;

- 7K, 8 K- urządzenia infrastruktury technicznej- kanalizacji sanitarnej;

- 6US, 7US, 8US, 9US, 10US, 11US- zabudowa turystyczno-wypoczynkowa, sportu i rekreacji;

- 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

- 5KD- droga publiczna.

 

działka nr 12/9

 

- 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL- lasy;

- 25KDW, 27KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

- 11ZN, 12ZN- zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

- 12ZP, 13ZP, 14ZP- zieleń urządzona;

- 2WS- wody powierzchniowe.

 

działka nr 84/4

 

- 3ZL, 4ZL- lasy;

- 12ZN- zieleń objęta formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody;

- 12US, 13US- zabudowa turystyczno-wypoczynkowa, sportu i rekreacji;

- 25KDW- drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe;

- 6KD- droga publiczna;

- 9K- urządzenia infrastruktury technicznej- kanalizacji sanitarnej.

 

Obszar położony jest na obrzeżach miasta Ostróda, w jego południowo-wschodniej części, w strefie peryferyjnej, w pobliżu skrzyżowania dróg krajowych nr 7 i 16. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny nie zainwestowane, o przeznaczeniu pod budownictwo mieszkaniowe na północy i tereny rolnicze od zachodu i południa. Na wschodzie nieruchomość graniczy z jeziorem Sement Mały.

 

Kształt kompleksu regularny, prostokątny, ograniczony ciągami komunikacyjnymi- drogami publicznymi od południa i zachodu oraz rezerwą terenu pod projektowaną obwodnicę Ostródy od północy. Na wschodzie nieruchomość sąsiaduje z jeziorem Sement Mały. Kształt i duży obszar kompleksu umożliwia jego racjonalne wykorzystanie do szerokiej gamy działalności zgodnej z jego podstawową funkcją. Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej, miejscowo podmokłej. Na terenie kompleksu licznie występują zadrzewienia, o różnogatunkowym drzewostanie w różnym wieku. W chwili obecnej zieleń jest nie urządzona, teren porośnięty trawą i sporadycznymi zakrzaczeniami.         Komunikację wewnętrzną zapewniają drogi gruntowe, o słabym stanie nawierzchni, w większości stanowiące drogi zwyczajowe. Sieć dróg jest słabo rozwinięta, otwiera dużą dowolność w kształtowaniu przyszłego układu komunikacyjnego dla ewentualnej inwestycji.

W chwili obecnej teren nie jest uzbrojony. Plan zagospodarowania przewiduje budowę sieci wodnokanalizacyjnej i elektroenergetycznej. W zasięgu znajdują się urządzenia sieci elektrycznej oraz wodociągowej. W południowej części kompleksu przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

                 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 14 sierpnia 2009r.

 

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1, w celu realizacji roszczeń, cenę przedmiotowej nieruchomości ustala się w wysokości - 7 558 710 zł. W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

Zbycie wyżej opisanego obszaru o łącznej pow. 84,1950 ha, w tym Nr 7/11 o pow. 56,9452ha, Nr 12/9 o pow. 3,6129ha, Nr 84/4 o pow. 23,6369ha - nastąpi łącznie w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art.67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. –ustalono cenę przedmiotowej nieruchomości w wysokości 8.500.000,- zł /słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych/. Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, Kajkowo w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie od dnia 1 lipca do dnia 24 lipca 2009r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl.

 

Informacje tel. /0-89/ 676 0 734 lub 676 0 737.

 

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.07.2009, ostatnia aktualizacja: 28.07.2009, odsłon: 879


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331308
odsłon strony

Aktualnie mamy
92 gości