Nasz znak: RGP. 72241 - 29/09                                        Ostróda, 23 września 2009r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 94/09 z dnia 23 września 2009 r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę gruntu, położoną w obrębie i miejscowości Naprom, oznaczoną jako działkę Nr 129/4 o pow. 0,8100 ha.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 21549 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest na terenie wsi Naprom.

 

Naprom jest niedużą wsią położoną w gminie Ostróda przy drodze prowadzącej do Dylewskich Gór 12 km od Ostródy. W miejscowości znajduje się sklep oraz kościół i wieś jest skomunikowana siecią komunikacyjną PKS. Działka będąca przedmiotem wyceny zlokalizowana jest bezpośrednio przy zabudowie siedliskowej wsi Naprom i ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej. Do działki prowadzi droga gruntowa utwardzona.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne, granica otuliny Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Działka niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą. Ziemia niskiej klasy bonitacyjnej - PsV i N.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę działki nr 129/4 w wysokości 25.740,00 zł

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 13 listopada 2009r. W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Naprom oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia od 29 września do 22 października 2009r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.09.2009, ostatnia aktualizacja: 23.10.2009, odsłon: 878


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331400
odsłon strony

Aktualnie mamy
106 gości