Nasz znak: RGP. 72241-36/2010                                                  Ostróda, 05 maja 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 50/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę gruntu, położoną w obrębie i miejscowości Lubajny, oznaczoną jako działkę Nr 22/2 o pow. 0,1095 ha.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 3500 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działka Nr 22/2 usytuowana jest w północnej części wsi Lubajny, przy drodze gruntowej w kierunku Międzylesia. Działka jest obszarem dawnego siedliska w gospodarstwie rolnym. Na działce znajdują się porośnięte trawami i krzewami nadziemne resztki fundamentów czy podmurówek. Generalnie obszar porośnięty samosiejkami różnego rodzaju drzew i krzewów. Działka jest usytuowana wyżej niż przyległa do niej droga, dzięki czemu posiada dobre naświetlenie. W ewidencji gruntów i budynków działka zapisana jako Rola klasy V. Teren sąsiedni jest zaopatrzony w energię elektryczną i wodociąg wiejski.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne, strefa rozwoju funkcji osadniczych. Teren dla którego należy opracować mpzp.”

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę działki Nr 22/2, położoną w obrębie Lubajny, w wysokości 27.400,00 zł

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Lubajny, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 11 maja do dnia 02 czzerwca 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 11 maja 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 11.05.2010, ostatnia aktualizacja: 07.06.2010, odsłon: 659


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15212960
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości