Nasz znak: RGP. 72241-30/2010                                                  Ostróda, 29 lutego 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 18/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę gruntu, położoną w obrębie i miejscowości Kajkowo, oznaczoną jako działkę Nr 261/1 o pow. 1,0583 ha.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 24406 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest w północnej części wsi Kajkowo, na terenie o zróżnicowanej konfiguracji. Na działce usytuowanych jest kilka słupów elekroenergetycznych średniego napięcia, co jest powiązane z rolą pobliskiego Głównego Punktu Zasilającego (GPZ). Dojazd do działki jest utrudniony. Na działce znajduje się wąwóz porośnięty drzewami i krzewami. Przez południową granicę działki przebiega kanalizacja sanitarna.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę działki nr 261/1 w wysokości 57.000,00 zł

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 21 kwietnia 2010 r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kajkowo, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 09 marca do dnia 31 marca 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 09 marca 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 09.03.2010, ostatnia aktualizacja: 02.04.2010, odsłon: 799


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526835
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości