Nasz znak: RGP. 72241-5/2010                                                     Ostróda, 26 kwietnia 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 35/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę gruntu, położoną w obrębie i miejscowości Durąg, oznaczoną jako działkę Nr 56/2 o pow. 0,0600 ha.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 40922 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka przeznaczona do sprzedaży znajduje się w południowo-zachodniej części wsi Durąg za kościołem oraz szkołą, w bezpośredniej granicy z rzeką Dylewką oraz kompleksem leśnym. Położona jest również bezpośrednio przy zabudowie siedliskowo-zagrodowej. Do działki prowadzi droga gruntowa utwardzona o statusie drogi gminnej. Działka Nr 56/2 położona jest na terenie płaskim, o korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenia w przyłącza: energetyczne, wodne.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, przeznaczona na cele rolne.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę działki nr 56/2 w wysokości 12.500,00 zł

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 11 czerwca 2010 r.

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Durąg, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 27 kwietnia do dnia 19 maja 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 27 kwietnia 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 26.04.2010, ostatnia aktualizacja: 07.06.2010, odsłon: 746


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331863
odsłon strony

Aktualnie mamy
80 gości