Nasz znak: RGP 72243-15,16,17,18/09                           Ostróda, 23 września 2009r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXIX/172/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej - nieruchomości położone w obrębie i miejscowości: Lubajny, Samborowo, Durąg, Pietrzwałd.

 

Przedmiotem dzierżawy jest:

 

1/ nieruchomość zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka Nr 320 o pow. 0,0200 ha położoną w obrębie i miejscowości Lubajny, w skład, której wchodzi:

 

   - grunt o pow. 200 m2,

 

   - budynek murowany z cegły, wolnostojący o pow. zabudowy 29,00 m2 i pow. użytkowej 23,00 m2;

 

2/ lokal o pow. użytkowej 16,12 m2 w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji jako działka Nr 624 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie i miejscowości Samborowo - udział 5/100,

 

3/ lokal o pow. użytkowej 13,80 m2 w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka Nr 101/2 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie i miejscowości Durąg - udział 7/100,

 

4/ pomieszczenie o pow. 20,44 m2 - centrala- znajdujące się w budynku położonym na działce Nr 203/2 o pow. 0,2208 ha w obrębie i miejscowości Pietrzwałd - 3/100 udziału w nieruchomości.

 

Oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym następuje na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/172/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy.

 

Wydzierżawienie następuje na okres 12 lat tj. od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2021 r., z przeznaczeniem do realizacji zadań statutowych - centrala telefoniczna.

 

Czynsz miesięczny za wydzierżawienie powyższych nieruchomości wynosi:

 

- Lubajny - 192,00 zł + VAT,

 

- Samborowo - 94,48 zł + VAT,

 

- Durąg - 79,70 zł + VAT,

 

- Pietrzwałd - 114,88 zł + VAT.

 

Czynsz dzierżawny wraz z podatkiem VAT będzie płatny z góry w okresach miesięcznych w terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1. Czynsz dzierżawny opisany za poszczególne nieruchomości będzie korygowany w drodze aneksu do niniejszej umowy o współczynnik inflacji za rok ubiegły wg GUS. Szczegółowe warunki dotyczące korzystania z nieruchomości zostaną określone w umowie dzierżawy.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowościach: Lubajny, Samborowo, Durąg, Pietrzwałd oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie od dnia 29 września 2009r. do dnia 22 października 2009r., stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl.

 

Informacje tel. /0-89/ 676 0 734 lub 676 0 737.

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.09.2009, ostatnia aktualizacja: 23.10.2009, odsłon: 895


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315837
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości