Nasz znak: RGP.6845.5.2011                                                  Ostróda, 12 lipca 2011r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 71/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 64/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka Nr 77/3, położoną w obrębie Zwierzewo, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 19366 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działka Nr 77/3 o pow. 0,1900 ha położona jest w obrębie i miejscowości Zwierzewo. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, przedmiotowa działka sklasyfikowana jest jako RIVa. Działka nieogrodzona oraz niezabudowana.

 

Przedmiotem dzierżawy jest działka gruntu Nr 77/3 położonej w obrębie Zwierzewo. Wydzierżawienie następuje z przeznaczeniem na zaplecze budowy sieci kanalizacyjnej, deszczowej, sieci wodociągowej w miejscowości Lubajny, Nowe Siedlisko i Zwierzewo.

 

Wydzierżawienie nieruchomości następuje na okres od 05 sierpnia 2011 r. do 30 listopada 2011 r.

 

Czynsz miesięczny dzierżawny 1 m2 terenu ustala się zgodnie z § 1. pkt 5 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr LIII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda w wysokości 0,08 zł powiększony o podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

 

Czynsz z tytułu dzierżawy wynosi: 723,72 zł (słownie: siedemset dwadzieścia trzy złote 72/100) - płatne z góry w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Zwierzewo, w Urzędzie Gminy

w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 13 lipca do dnia 04 sierpnia 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 13 lipca 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 13.07.2011, ostatnia aktualizacja: 11.08.2011, odsłon: 804


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100959
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości