Nasz znak: RGP 72243- 8/ 06                       Ostróda 14 sierpnia 2006r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 84 /06 z dnia 14 sierpnia 2006r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej część nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 171/8, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda do dn. 5.12.2089 r. - zgodnie z księgą wieczystą Nr 39966 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki Nr 171/6, położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV /168/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2005r. - przeznaczona jest pod przepompownię ścieków.

Przedmiotem użyczenia jest grunt o pow. 600 m2, sklasyfikowany Bi o pow. 600 m2. Pozostałe składniki nieruchomości- działki Nr 171/8 t.j. część gruntu o pow. 114 m2 wraz z urządzeniami komunalnymi / zbiorcza przepompownia ścieków / nie są przedmiotem użyczenia i pozostają w użytkowaniu Gminy Ostróda.

Nieruchomość położona jest na obrzeżu wsi Stare Jabłonki przy ul. Spacerowej w pobliżu Jez. Szeląg Mały. Będąca przedmiotem użyczenia część działki Nr 171/8 przylega bezpośrednio do działki Nr 171/9 i jest oddawana w użyczenie w celu poprawy warunków zagospodarowania działki przyległej.

Biorący w użyczenie wyraża zgodę na przejście i przejazd bez ograniczeń przez część działki będącą w użyczeniu - w celu dostępu do urządzeń komunalnych zlokalizowanych w centralnej części działki 171/8, wyłączonych z przedmiotu użyczenia.

Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości następuje na okres od dnia 15 września 2006r. do dnia 14 września 2009r. Oddanie w użyczenie w trybie bez przetargowym następuje na podstawie art. 37 ust. 4 o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm /.

Biorący w użyczenie będzie ponosił bieżące koszty związane z użytkowaniem nieruchomości. Zobowiązany jest do utrzymania estetyki i ochrony sieci komunalnych zlokalizowanych na działce.

Biorącemu w użyczenie nie przysługuje żadne roszczenie finansowe z tytułu poniesionych nakładów na wyżej określone zadania.

Użytkownik będzie płacił podatek na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U nr 9, poz.31 z póżn.zm /.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 oraz w miejscowości Stare Jabłonki w okresie od dnia 17 sierpnia do dnia 8 września 2006r. Informacje: tel / 0-89 / 6463281 wew. 58.

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.08.2006, ostatnia aktualizacja: 04.12.2006, odsłon: 1 137


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085633
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości