Nasz znak : RGP 72241 - 25/ 05                                  Ostróda  25 listopada  2005r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z  2004r. Nr 261,poz.2603 /,  § 6 ust.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U  Nr. 207 poz.2108 /,  zarządzenia Wójta Gminy w Ostródzie Nr  40/05   z dnia 29 czerwca  2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda  ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej  oznaczonej  Nr  128  o pow. 1,0200 ha, położonej   w obrębie i miejscowości  Samborowo.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą  prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w Ostródzie: KW  Nr  19659.

Przedmiotem  sprzedaży jest grunt  według katastru nieruchomości oznaczony jako działka Nr 128  o powierzchni 1,0200  ha, sklasyfikowany - rola kl. V pow. 1,0200 ha.

Zbywana działka stanowi pas gruntu przylegający do drogi gminnej - gruntowej.

Obszar otaczają tereny o typowo rolniczym charakterze, takie cechy nosi również obszar przeznaczony do sprzedaży, który obecnie nie jest  zagospodarowany.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy obowiązującym do 31 grudnia 2002r. przedmiotowa działka  była przeznaczona do użytkowania rolniczego.

Na podstawie  art. 67 ust 1i ust.2 pkt.2  ustalono do II przetargu ustnego nieograniczonego dla przedmiotowej działki cenę wywoławczą, która wynosi 3.700,oo zł /sł : trzy tysiące siedemset złotych/. Na podstawie  art.43 ust.1 pkt 9  ustawy z dnia 1 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U Nr 54,poz. 535 z późn.zm./ sprzedaż zwolniona jest z podatku Vat.

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia,  postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych - dla przedmiotowej działki nie mniej niż 40,oo zł /słownie; czterdzieści  złotych/ .

Ustalono, dla działki   będącej przedmiotem przetargu,  wadium w  wysokości  300,- zł. /słownie: trzysta  złotych /- płatne w terminie do dnia 4 stycznia  2006r.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

Przetarg odbędzie się dnia  10  stycznia  2006r. o godz. 1000    w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17 .

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN  w kwocie 300,- zł w terminie do dnia 4 stycznia  2006r. w kasie UG Ostróda lub  na rachunek bankowy  Gminy Ostróda   Bank Pocztowy  S.A

Nr  konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - dowód wpłaty należy zachować celem  okazania komisji przetargowej .

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w  terminie ustalonym przez Wójta Gminy .

Wójt Gminy jest zobowiązany , najpóźniej w ciągu 21 dni od  dnia rozstrzygnięcia przetargu,  zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg  z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości  Samborowo.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego

/Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działek będących przedmiotem sprzedaży.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości  Samborowo  oraz w siedzibie Urzędu  Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24  i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl  w  terminie od  1 grudnia 2005r. do  4 stycznia  2006r.

Informacje tel. 0-89  6463281 wew. 38 i 58.

 

data publikacji: 01.02.2006, ostatnia aktualizacja: 01.02.2006, odsłon: 1 047


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544763
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości