Ogłoszenie Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 8 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
Planowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII Sesji Rady Gminy Ostróda.
 3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016 – 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostróda, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 30,3305 ha, położonych na terenie Gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w miejscowości Morliny gmina Ostróda.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda.
 18. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.04.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 01.04.2016, ostatnia aktualizacja: 19.04.2016, odsłon: 945


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100182
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości