Ostróda, 14 października 2014r.
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda
 
   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm./, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm./ oraz uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XLVIII/288/ 2014 z dnia 23 stycznia 2014r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec i uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XLV/262/2013 z dnia 15 listopada 2013r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 24 października 2014r. do 17 listopada 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
 
   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 listopada 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401 o godzinie 1000.Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projektach miejscowych planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2014r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.10.2014r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.10.2014, ostatnia aktualizacja: 14.10.2014, odsłon: 1 366


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541242
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości