Ostróda, 27 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Górka.

 

Na podstawie art. 17 pkt9,11 w związku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2012.647 j.t.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/107/12 z dnia 24 lutego 2012 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Górka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 września 2012r. do 01 października 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 314. w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401 o godz.1000. Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2012r.

 

Wójt Gminy

Bogdan Bartnicki

 

Osoba pełniąca funkcję na podst.art 28f

ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.08.2012, ostatnia aktualizacja: 29.08.2012, odsłon: 1 311


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682825
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości