Ostróda, 29 grudnia  2020r.
ZP.271.14.2020
                                                 Strona Internetowa Zamawiającego
dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Pzp: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Ostróda
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.; dalej: uPzp) zawiadamiam, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złozoną przez :
 
Nr oferty
Nazwa Wykonawcy
Punkty
1
Poczta Polska S.A.
Region Północ Rejon Sprzedaży Olsztyn
ul. Pieniężnego 21
10-001 Olsztyn
 
100,00
 
Oferta złożona przez Poczta Polska S.A. Region Północ Rejon Sprzedaży Olsztyn ul. Pieniężnego 21 10-001 Olsztyn była jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
 
                                              
 
                                                                          Ostróda, 28 grudnia 2020r.
ZP.271.14.2020
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o Pzp: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Ostróda
 
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019r. poz. 1843.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Dotyczy: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Ostróda
 
Zamawiający na sfinansowanie  zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę zgodnie z planem budżetu: 190.000,00 brutto.
 
Nr oferty
Nazwa Wykonawcy
Cena łączna brutto
1
Poczta Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
 
Adres do korespondencji:
Poczta Polska S.A.
Pion Sprzedaży, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Olsztyn ul. Pienięznego 21, 10-001 Olsztyn
172 005,30
 
Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia
 
 
Ostróda, 23 grudnia 2020
 
 
ZP.271.14.2020
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
 
Sprawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Ostróda ZP.271.14.2020
 
 
Zamawiający wyjaśnia że na stronie 9 ogłoszenia w rozdziale XI Miejsce i termin składania ofert omyłkowo wpisał datę 24 grudnia 2020r. Termin składania ofert i termin otwarcia jest tożsamy tj. 28.12.2020r. punkt 1 otrzymuje brzmienie:
1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w pokoju 202 (sekretariat) w terminie do dnia 28.12.2020r. do godziny 9.00.
 
Pytanie 1
Zamawiający załączniku nr 5 Wzór umowy w § 10  Wynagrodzenie w ust. 1 zawarł zapis:
1. Wykonawca poza karami przewidzianymi w regulaminie świadczenia usług pocztowych przez Wykonawcę, zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1)nieprzystąpienia do wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy-  w wysokości 1 % wysokości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
2)z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy od niezrealizowanej części umowy.
2 a) z tytułu rozwiązania Umowy przez Wykonawcę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
3)Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór.
 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację treści ust. 1 i pkt 2a) powyższego zapisu na :
1.Wykonawca poza karami przewidzianymi w regulaminie świadczenia usług pocztowych przez Wykonawcę, zapłaci Zamawiającemu lub Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w przypadku:
1)nieprzystąpienia do wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy-  w wysokości 1 % wysokości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
2)z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy od niezrealizowanej części umowy.
2 a) z tytułu rozwiązania Umowy przez Wykonawcę bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 1% wartości łącznego wynagrodzenia brutto od niezrealizowanej części umowy, wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
3)Zamawiającemu przysługuje kara umowna za niezgłoszenie się po odbiór przesyłek w oznaczonym dniu, w wysokości 200% opłaty za jeden odbiór.
 
Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu w § 10 Kary umowne ust. 1 ze względu na ekonomiczną równowagę stron umowy lub usunięcie zapisu pkt 2a) z ust. 1 § 10  
Odpowiedź 1 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.
Pytanie 2
Zamawiający załączniku nr 5 Wzór umowy w § 6  Wynagrodzenie w ust. 7 zawarł zapis :
7.„Wynagrodzenie wymienione w ust. 1-2, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z dołu - za okresy miesięczne wykonywania usług, na zasadzie opłaty skredytowanej, na podstawie wpisów w pocztowej książce nadawczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT
Wykonawca  informuje, iż przepisy prawa nie przewidują instytucji „prawidłowej” faktury VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 106e wymienia niezbędne elementy, która musi zawierać faktura. W przypadku błędów lub braków w fakturze podatnik zobowiązany jest zgodnie z art. 106j wystawić fakturę korygującą bądź notę korygującą - zgodnie z art. 106k.
 
Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu wg na:
 
7.„Wynagrodzenie wymienione w ust. 1-2, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z dołu - za okresy miesięczne wykonywania usług, na zasadzie opłaty skredytowanej, na podstawie wpisów w pocztowej książce nadawczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wystawionej faktury VAT.
 
Wykonawca proponuje dostarczanie do Zamawiającego : faktur, faktur korygujących i duplikatów faktur drogą elektroniczną w formacie PDF na wskazany przez Zamawiającego adres @”
 
Odpowiedź 2 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Nie wyraża zgody na wysyłanie faktury drogą elektroniczną.
Pytanie 3
Zamawiający załączniku nr 5 Wzór umowy w § 13  Ochrona danych osobowych w ust. 6 zawarł zapis  :
6.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania  i ochrony danych.
 
Odpowiedź 3 Zamawiający wyraża zgodę na skreślenie ust. 6 w załączniku nr 5 Wzór umowy w § 13  Ochrona danych osobowych.
Pytanie 4
Zamawiający w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy w § 1 ust. 2 pkt.7) zawarł zapis:
7) innych aktów prawnych obowiązujących Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia w brzmieniu obowiązującym w dniu nadania przesyłek.
 
Wykonawca wnosi o rozszerzenie ustępu 2 o kolejny punkt w brzmieniu -8) regulaminy świadczenia usług Wykonawcy
 
Odpowiedź 4 Zamawiający wyraża zgodę na dodanie „punktu 8) regulaminy świadczenia usług Wykonawcy” w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy w § 1 ust. 2
 
 
Pytanie 5
Zamawiający w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy w § 5. Zasady rozliczeń w ust. 3 zawarł zapis:
 
Zastrzega się, że w przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek nie ujętych w załączniku nr 2 podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat, stanowiącym załącznik do umowy, za usługi świadczone przez Wykonawcę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe oraz międzynarodowe przepisy pocztowe. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wyłącznie zmiany cennika usług pocztowych Wykonawcy nie objętych formularzem cenowym z oferty, po uprzednim, co najmniej 30 dniowym zawiadomieniu na piśmie Zamawiającego, zawierającym zmiany cennika usług pocztowych.
 
Odpowiedź 5 Zamawiający wyraża zgodę na skreślenie zaznaczonego fragmentu „Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wyłącznie zmiany cennika usług pocztowych Wykonawcy nie objętych formularzem cenowym z oferty, po uprzednim, co najmniej 30 dniowym zawiadomieniu na piśmie Zamawiającego, zawierającym zmiany cennika usług pocztowych
 
 
Pytanie 6
Zamawiający w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy w § 6. Wynagrodzenie w ust.7 zawarł zapis :
 
7. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 -2, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu umowy.
 
Odpowiedź 6 Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie ust. poprzez dodanie zapisu o brzmieniu:
„Zamawiający oświadcza, że w przypadku usług dodatkowych i komplementarnych do usług objętych zamówieniem, które nie zostały wskazane w formularzu cenowym zastosowanie będą miały stawki cenowe wg Cennika Wykonawcy obowiązującego w dniu realizacji usługi.
 
Pytanie 7
Zamawiający w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy § 12. Kontakty w ust.1 pkt.1), 2)zawarł zapis:
 
1.Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do kontaktów z Zamawiającym (tzw. Opiekun Klienta) do którego obowiązków należeć będzie:
1) stały kontakt z uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego,
2) przyjmowanie wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących, jakości świadczonych przez Wykonawcą usług.
 
Odpowiedź 7 Zamawiający wyraża zgodę na  dodanie pkt.3)
„przekazywanie  wszystkich uwag i zastrzeżeń Wykonawcy dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych na etapie nadawczym przez Zamawiającego”
 
Pytanie 8
 
Zamawiający w § III. Opis przedmiotu zamówienia ust.4 zawarł zapis:
4. … „Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą….”
 
Odpowiedź 8 Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po słowach  „za granicą” …- "Zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi dotyczącymi świadczenia usług pocztowych oraz wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego."
 
Pytanie 11
Zamawiający w Załączniku nr 5 do IWZ wzór/projekt umowy § 8. Reklamacje w ust.1 pkt.1), 2)zawarł zapis:
4.Zgłoszenie reklamacji przez Zamawiającego będzie następowało w trybie przewidzianym  w przepisach przytoczonych w ust. 1
 
Odpowiedź 11 Zamawiający wyraża zgodę na dodanie :
Reklamacje, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług .Zamawiający będzie wnosić za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy, o ile wykonawca udostępni taki formularz.
 
Pytanie 12
Zamawiający w zał. Nr 1 do umowy – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt.19 zawarł zapis:
19.Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego.
Wykonawca zwraca się o wnioskiem o modyfikację powyższego zapisu  na :
19.Nadawanie przesyłek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniach ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku zastrzeżeń dotyczących odebranych przesyłek Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich nadania, nadanie takich przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym lub w dniu usunięcia zastrzeżeń.
Odpowiedź 5 Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu pkt.19 w zał. 1 do umowy.

 

 

 

 

Istotne warunki zamówienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Ostróda” prowadzonego w trybie art. 138o o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Data przekazania do publikacji: 18.12.2020
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.12.2020, ostatnia aktualizacja: 29.12.2020, odsłon: 331


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559132
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości